dignity

@dignity

No account description

Created: 29.09.2018 19:51:03

Received awards: 2 060.36 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ5vnQ6nzQz1GEbBxb78BN1hTtFhYV4LWgygVKShK3jU69jtoMTN1 / 1
MasterVIZ6ujshzo1JUwy4oBQqCV6VQ5KUAihGdDnhzzLfNo8z4JK8aKuTU1 / 1
ActiveVIZ63bNTgKZcpfyCzDeXXEYrLTxkUpx6XLCDSCFtvXgTtadz4ExpX1 / 1
RegularVIZ7oqQfpJYgnbdSdLSv3UbTiPqm7FyA36Y8RcFycRHHK3VrjrfDW1 / 1
MemoVIZ5vnQ6nzQz1GEbBxb78BN1hTtFhYV4LWgygVKShK3jU69jtoMTN

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
10.03
+10.06
0.01 100%

Delegations

Account Capital (viz)
+10.00

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
11.04.2021 09:23:36 50.08 viz transfered to
07.04.2021 09:43:24 10.02 viz received from withdrawal from social capital
06.04.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
05.04.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
05.04.2021 08:21:57 200.30 viz transfered to
04.04.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
03.04.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
02.04.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
01.04.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
31.03.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
30.03.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
29.03.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
28.03.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
27.03.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
26.03.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
26.03.2021 09:38:51 300.45 viz transfered to
25.03.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
24.03.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
23.03.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
22.03.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
21.03.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
20.03.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
19.03.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
18.03.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
17.03.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
16.03.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
15.03.2021 15:30:39 0.02 viz received as a reward from
15.03.2021 15:30:39 Received a reward from for 0.01% with memo 🎲
15.03.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
14.03.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
13.03.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
12.03.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
11.03.2021 09:43:24 20.03 viz received from withdrawal from social capital
10.03.2021 09:43:24 A social capital withdraw has been initiated by the 550.86 viz
06.03.2021 12:09:57 183.10 viz transfered to
04.03.2021 19:53:00 183.10 viz received from withdrawal from social capital
04.03.2021 14:46:03 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:46:03 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:46:03 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:46:00 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:46:00 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:46:00 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:46:00 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:46:00 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:57 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:57 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:57 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:57 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:54 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:54 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:54 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:54 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:51 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:51 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:51 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:51 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:48 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:48 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:48 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:48 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:45 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:45 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:45 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:45 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:39 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:39 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:39 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:39 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:36 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:36 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:36 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:36 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:36 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:33 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:33 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:33 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:45:30 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:40:39 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:40:39 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:40:39 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:40:39 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:40:36 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:40:36 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:40:36 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:40:36 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:40:36 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:40:36 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:40:33 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:40:33 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:40:33 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 14:40:33 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.03.2021 07:57:18 193.11 viz transfered to
03.03.2021 19:53:00 193.11 viz received from withdrawal from social capital
03.03.2021 14:46:00 Delegation revoked for
03.03.2021 14:46:00 Delegation revoked for
03.03.2021 14:46:00 Delegation revoked for
03.03.2021 14:45:57 Delegation revoked for
03.03.2021 14:45:57 Delegation revoked for
03.03.2021 14:45:57 Delegation revoked for
03.03.2021 14:45:57 Delegation revoked for
Русский / English