hitech

@hitech

No account description

Created: 13.10.2019 01:31:48

Received awards: 259.97 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ4ycBNfcgiQ1Dd4JjfAhmbaqxDQn4ncZ3dPB5MthF534X6EwnVg1 / 1
ActiveVIZ6Q3K2FVTr94NYq6rMpLLbdabhJm5zcFc7nCv7KJBwc78T9y4N91 / 1
RegularVIZ7zmd9B5MDoFShvjkuUx2i7JFLAKrAJ444hioBR3NkMiVoRJE2d1 / 1
MemoVIZ5Kr6k5YtNHGjMVkTRg1PVMtntSY666fRNoi6MTswk6UvqkhsxM

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
50 003.26
−50 003.00
0.00 -78.37%

Delegations

Account Capital (viz)
−50 003.00
Reclaimed 40 001.00

DAO

Witness: No

Weight of the vote for a witness: 50 003 viz

List of votes for witnesses:


Operation history

Description
23.06.2021 17:40:18 50 003.00 viz was delegated to
23.06.2021 17:35:27 Rewarding for 39.9% with memo split:-1001376202472:4334
23.06.2021 17:13:18 50 003.00 viz returned to social capital from delegation
22.06.2021 17:13:15 Delegation revoked for
16.06.2021 17:45:06 50 003.00 viz was delegated to
16.06.2021 17:42:36 Rewarding for 40.2% with memo split:-1001376202472:4176
16.06.2021 15:56:00 50 003.00 viz returned to social capital from delegation
15.06.2021 15:55:57 Delegation revoked for
09.06.2021 17:32:51 50 003.00 viz was delegated to
09.06.2021 17:31:27 Rewarding for 59.5% with memo split:-1001376202472:4004
09.06.2021 17:13:12 50 003.00 viz returned to social capital from delegation
08.06.2021 17:13:09 Delegation revoked for
01.06.2021 18:06:54 50 003.00 viz was delegated to
01.06.2021 18:04:09 Rewarding for 39.85% with memo split:-1001376202472:3814
01.06.2021 17:20:30 50 003.00 viz returned to social capital from delegation
31.05.2021 17:20:27 Delegation revoked for
25.05.2021 18:17:45 50 003.00 viz was delegated to
25.05.2021 18:16:06 Rewarding for 40.27% with memo split:-1001376202472:3653
25.05.2021 17:28:27 50 003.00 viz returned to social capital from delegation
24.05.2021 17:28:24 Delegation revoked for
18.05.2021 18:02:24 50 003.00 viz was delegated to
18.05.2021 17:56:03 Rewarding for 40.35% with memo split:-1001376202472:3488
18.05.2021 17:09:12 50 003.00 viz returned to social capital from delegation
17.05.2021 17:09:09 Delegation revoked for
11.05.2021 17:30:45 50 003.00 viz was delegated to
11.05.2021 17:28:27 Rewarding for 39.85% with memo split:-1001376202472:3316
11.05.2021 17:14:39 50 003.00 viz returned to social capital from delegation
10.05.2021 17:14:36 Delegation revoked for
04.05.2021 17:41:30 50 003.00 viz was delegated to
04.05.2021 17:39:09 Rewarding for 38.75% with memo split:-1001376202472:3090
04.05.2021 16:24:39 50 003.00 viz returned to social capital from delegation
03.05.2021 16:24:36 Delegation revoked for
27.04.2021 19:12:57 50 003.00 viz was delegated to
27.04.2021 19:10:42 Rewarding for 40.9% with memo split:-1001376202472:2878
27.04.2021 17:45:06 50 003.00 viz returned to social capital from delegation
26.04.2021 17:45:03 Delegation revoked for
20.04.2021 18:11:39 50 003.00 viz was delegated to
20.04.2021 18:10:00 Rewarding for 40.5% with memo split:-1001376202472:2631
20.04.2021 17:44:36 50 003.00 viz returned to social capital from delegation
19.04.2021 17:44:33 Delegation revoked for
13.04.2021 17:43:12 50 003.00 viz was delegated to
13.04.2021 17:31:54 0.03 viz received as a reward from
13.04.2021 17:31:54 Received a reward from for 7% with memo telegram:539222105
13.04.2021 17:31:51 Rewarding for 40.4% with memo split:-1001376202472:2361
13.04.2021 17:09:21 50 003.00 viz returned to social capital from delegation
12.04.2021 17:09:18 Delegation revoked for
06.04.2021 17:06:39 50 003.00 viz was delegated to
06.04.2021 17:00:36 Rewarding for 41.7% with memo split:-1001376202472:2211
06.04.2021 16:29:30 50 003.00 viz returned to social capital from delegation
05.04.2021 16:57:00 Witness vote removed
05.04.2021 16:56:24 Vote for witness
05.04.2021 16:29:27 Delegation revoked for
04.04.2021 11:59:27 Vote for witness
04.04.2021 11:59:21 Witness vote removed
30.03.2021 15:14:18 50 003.00 viz was delegated to
30.03.2021 15:03:33 Rewarding for 77.2% with memo split:-1001376202472:2074
29.03.2021 22:42:00 50 003.00 viz returned to social capital from delegation
28.03.2021 22:41:57 Delegation revoked for
21.03.2021 18:24:45 50 003.00 viz was delegated to
21.03.2021 18:23:30 Rewarding for 39.4% with memo split:-1001376202472:1975
21.03.2021 18:23:30 0.02 viz received as a reward from
21.03.2021 18:23:30 Received a reward from for 2% with memo telegram:539222105
21.03.2021 18:23:30 0.19 viz received as a reward from
21.03.2021 18:23:30 Received a reward from for 2.5% with memo telegram:539222105
21.03.2021 18:23:27 0.07 viz received as a reward from
21.03.2021 18:23:27 Received a reward from for 2% with memo telegram:539222105
21.03.2021 18:23:18 0.19 viz received as a reward from
21.03.2021 18:23:18 Received a reward from for 2.5% with memo telegram:539222105
21.03.2021 18:23:18 0.01 viz received as a reward from
21.03.2021 18:23:18 Received a reward from for 6.6% with memo telegram:539222105
21.03.2021 18:23:15 0.11 viz received as a reward from
21.03.2021 18:23:15 Received a reward from for 3% with memo telegram:539222105
21.03.2021 18:23:09 0.05 viz received as a reward from
21.03.2021 18:23:09 Received a reward from for 4% with memo telegram:539222105
21.03.2021 18:23:09 0.10 viz received as a reward from
21.03.2021 18:23:09 Received a reward from for 1.6% with memo telegram:539222105
21.03.2021 16:01:06 47 002.00 viz returned to social capital from delegation
20.03.2021 20:28:18 3 000.00 viz received to social capital from
20.03.2021 20:27:54 3 000.00 viz received from
20.03.2021 16:01:03 Delegation revoked for
14.03.2021 19:10:57 47 002.00 viz was delegated to
14.03.2021 19:10:00 Rewarding for 40.1% with memo split:-1001376202472:1918
14.03.2021 19:09:45 0.06 viz received as a reward from
14.03.2021 19:09:45 Received a reward from for 3.9% with memo telegram:539222105
14.03.2021 17:40:06 47 002.00 viz returned to social capital from delegation
13.03.2021 17:40:03 Delegation revoked for
07.03.2021 21:50:45 Witness vote removed
07.03.2021 21:50:42 Vote for witness
07.03.2021 21:50:03 Vote for witness
07.03.2021 21:49:54 Witness vote removed
07.03.2021 19:00:48 47 002.00 viz was delegated to
07.03.2021 18:59:30 Rewarding for 42.15% with memo split:-1001376202472:1856
07.03.2021 16:29:12 47 002.00 viz returned to social capital from delegation
06.03.2021 16:29:09 Delegation revoked for
28.02.2021 16:31:54 47 002.00 viz was delegated to
28.02.2021 16:25:45 0.02 viz received as a reward from
28.02.2021 16:25:45 Received a reward from for 2% with memo telegram:539222105
28.02.2021 16:25:39 0.02 viz received as a reward from
28.02.2021 16:25:39 Received a reward from for 2% with memo telegram:539222105
28.02.2021 16:25:33 0.02 viz received as a reward from
Русский / English