lenin

@lenin

No account description

Created: 01.03.2021 17:17:15


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ6ZBiHBednND2rYu3go2pTaueRSW2uawd14qN2tzz78knVLDMd31 / 1
ActiveVIZ8WCertEEHSTRDL9LKA8UbkF4oTqV69wvruswDEtVNhnrw3WF7S1 / 1
RegularVIZ5kFefsYyUS44SJ9giBfyDnByFq41RJERn6BGo9inXQiSjY3HJA1 / 1
MemoVIZ5kmXmwSmoWYnFJSpjN2bKXZj1eLxPjTW7oYRnDXnzH13Hwzpjm

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
1.00 0.00 100%

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
01.03.2021 17:17:15 Created account with transfer to social capital 1.00 viz
Русский / English