nandiny

@nandiny

No account description

Created: 02.06.2022 11:10:21


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ5fxCfDNkrVYKmHxQbyTrbSKupLRthfAddESaREpiSyNR3oRkpJ1 / 1
ActiveVIZ78qoVyoh7jjmt6gp6Byq8igkF5TRiKoc9PPBGNJCjjR1xfPRuc1 / 1
RegularVIZ5KCUjxdZt2Kgnr9AHinePkX7d6FBeRMQWQYLk5epGr43MgnLSz1 / 1
MemoVIZ6ZZ7bfvJLiLMETPJwA7hQYX9qQXhq3eK5ZLkLAJvvfQ9uV99wb

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
0.00
+2.50
4 000.00 100%

Delegations

Account Capital (viz)
+2.50

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
05.06.2022 10:31:12 A check with a code 5KLkXTyXUVEPFMYAFnShRzjNCcP7SRdNTX3mtX9kBMJJacmGMym was redeemed
02.06.2022 11:10:21 2.50 viz delegation received from
02.06.2022 11:10:21 Created account , delegated 10.00 viz
Русский / English