ocsi

@ocsi

No account description

Created: 02.10.2018 12:49:45

Received awards: 87.31 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ7NTvS3PWWxTQx7VSSfTFtHNuq7Kr7JfCmdzFWEYHV43LnoeLY51 / 1
ActiveVIZ8MeBDbZh9yuftvZ58V6bSrvaYpmFLy4v6nDcAKQV7c1potzLjN1 / 1
RegularVIZ5HkNueDcsr2enbKqEyDyZn8GqJmse7NSM2tKkBhgrcMhSjvdR81 / 1
MemoVIZ6s7qpis8EK9Y6Bkko6BagmUcrmNjEFh2JMom8waxr8AZLHSyit

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
0.00 1 054.29 100%

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
02.09.2019 15:27:00 0.00 viz received from withdrawal from social capital
01.09.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
31.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
30.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
29.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
28.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
27.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
26.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
25.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
24.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
23.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
22.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
21.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
20.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
19.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
18.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
17.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
16.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
15.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
14.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
13.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
12.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
11.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
10.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
09.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
08.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
07.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
06.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
05.08.2019 15:27:00 37.42 viz received from withdrawal from social capital
04.08.2019 15:27:00 A social capital withdraw has been initiated by the 1 047.62 viz
04.08.2019 15:17:33 1.60 viz received as a reward from
04.08.2019 15:17:33 Received a reward from for 20% with memo ocsi/re-inna007-1547998936
04.08.2019 15:17:30 1.60 viz received as a reward from
04.08.2019 15:17:30 Received a reward from for 20% with memo ocsi/re-inna007-1547998936
04.08.2019 15:17:24 1.60 viz received as a reward from
04.08.2019 15:17:24 Received a reward from for 20% with memo ocsi/re-inna007-1547998936
04.08.2019 15:17:18 1.60 viz received as a reward from
04.08.2019 15:17:18 Received a reward from for 20% with memo ocsi/re-inna007-1547998936
04.08.2019 15:17:06 1.60 viz received as a reward from
04.08.2019 15:17:06 Received a reward from for 20% with memo ocsi/re-inna007-1547998936
26.07.2019 15:22:03 2.02 viz received as a reward from
26.07.2019 15:22:03 Received a reward from for 20% with memo ocsi/re-inna007-1547469363
26.07.2019 15:22:00 2.02 viz received as a reward from
26.07.2019 15:22:00 Received a reward from for 20% with memo ocsi/re-inna007-1547469363
26.07.2019 15:21:54 2.02 viz received as a reward from
26.07.2019 15:21:54 Received a reward from for 20% with memo ocsi/re-inna007-1547469363
26.07.2019 15:21:48 2.02 viz received as a reward from
26.07.2019 15:21:48 Received a reward from for 20% with memo ocsi/re-inna007-1547469363
26.07.2019 15:21:45 2.02 viz received as a reward from
26.07.2019 15:21:45 Received a reward from for 20% with memo ocsi/re-inna007-1547469363
21.05.2019 06:49:12 0.06 viz received as a reward from
21.05.2019 06:49:12 Received a reward from for 2% with memo ocsi/re-ocsi-1548845085
21.05.2019 06:49:12 0.06 viz received as a reward from
21.05.2019 06:49:12 Received a reward from for 2% with memo ocsi/re-ocsi-1550767426
21.05.2019 06:49:09 0.06 viz received as a reward from
21.05.2019 06:49:09 Received a reward from for 2% with memo ocsi/re-ocsi-1549890943
21.05.2019 06:49:09 0.06 viz received as a reward from
21.05.2019 06:49:09 Received a reward from for 2% with memo ocsi/re-ocsi-1548845085
21.05.2019 06:49:09 0.06 viz received as a reward from
21.05.2019 06:49:09 Received a reward from for 2% with memo ocsi/re-ocsi-1548918614
21.05.2019 06:49:06 0.06 viz received as a reward from
21.05.2019 06:49:06 Received a reward from for 2% with memo ocsi/re-ocsi-1548918614
21.05.2019 06:49:06 0.06 viz received as a reward from
21.05.2019 06:49:06 Received a reward from for 2% with memo ocsi/re-ocsi-1548918614
21.05.2019 06:48:57 0.60 viz received as a reward from
21.05.2019 06:48:57 Received a reward from for 20% with memo ocsi/re-ocsi-1548845085
21.05.2019 06:48:54 0.60 viz received as a reward from
21.05.2019 06:48:54 Received a reward from for 20% with memo ocsi/re-ocsi-1548845085
18.05.2019 16:52:30 0.55 viz received as a reward from
18.05.2019 16:52:30 Received a reward from for 20% with memo ocsi/re-ocsi-1550767426
18.05.2019 16:52:27 0.55 viz received as a reward from
18.05.2019 16:52:27 Received a reward from for 20% with memo ocsi/re-ocsi-1549890943
18.05.2019 16:52:24 0.55 viz received as a reward from
18.05.2019 16:52:24 Received a reward from for 20% with memo ocsi/re-ocsi-1548845085
18.05.2019 16:52:21 0.55 viz received as a reward from
18.05.2019 16:52:21 Received a reward from for 20% with memo ocsi/re-ocsi-1548918614
14.05.2019 17:03:51 0.58 viz received as a reward from
14.05.2019 17:03:51 Received a reward from for 20% with memo ocsi/re-ocsi-1548918614
14.05.2019 17:03:48 0.58 viz received as a reward from
14.05.2019 17:03:48 Received a reward from for 20% with memo ocsi/re-ocsi-1548918614
14.05.2019 17:03:45 0.58 viz received as a reward from
14.05.2019 17:03:45 Received a reward from for 20% with memo ocsi/re-ocsi-1548918614
14.05.2019 17:03:42 0.58 viz received as a reward from
14.05.2019 17:03:42 Received a reward from for 20% with memo ocsi/re-ocsi-1548918614
10.05.2019 12:36:42 0.55 viz received as a reward from
10.05.2019 12:36:42 Received a reward from for 20% with memo ocsi/re-ocsi-1548918614
10.05.2019 12:36:39 0.55 viz received as a reward from
10.05.2019 12:36:39 Received a reward from for 20% with memo ocsi/re-ocsi-1551802352
10.05.2019 12:36:36 0.55 viz received as a reward from
10.05.2019 12:36:36 Received a reward from for 20% with memo ocsi/re-ocsi-1549890943
10.05.2019 12:36:36 0.55 viz received as a reward from
10.05.2019 12:36:36 Received a reward from for 20% with memo ocsi/re-ocsi-1548918614
10.05.2019 12:36:33 0.55 viz received as a reward from
10.05.2019 12:36:33 Received a reward from for 20% with memo ocsi/re-ocsi-1548845085
02.05.2019 10:27:00 0.06 viz received as a reward from
02.05.2019 10:27:00 Received a reward from for 2% with memo ocsi/re-ocsi-1548845085
02.05.2019 10:27:00 0.06 viz received as a reward from
02.05.2019 10:27:00 Received a reward from for 2% with memo ocsi/re-ocsi-1548918614
02.05.2019 10:26:57 0.06 viz received as a reward from
02.05.2019 10:26:57 Received a reward from for 2% with memo ocsi/re-ocsi-1548845085
Русский / English