pavve

@pavve

No account description

Created: 25.05.2020 06:25:45


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ54yKEjXBDoUfLhWpfYYL3vjHknvi27819kayNa67DbFN2SvTiT1 / 1
ActiveVIZ5zAfeDCvHELGNAaoy9T8mQmnnhN9L9fu7kjLn2hGX71Nwx8Hxt1 / 1
RegularVIZ7HdC7317TtX5v9C72h6c28HKrZTL3EYeX1YP4TfoQxRDh5T1No1 / 1
MemoVIZ75ECVhW2h2vnJMEv6GcYaqJM2e53VobK6KThuxukqxWJhWDTdi

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
0.00
+10.00
0.00 100%

Delegations

Account Capital (viz)
+10.00

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
25.05.2020 06:25:45 Created account , delegated 10.00 viz
Русский / English