solyanko

Михаил

Император

LocationСанкт-Петербург

Services:

Created: 27.05.2020 14:01:42

Received awards: 2 954.67 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ7gPjiHXMyUBcCrWur6UPTe5BbvRh3FjYHGBkbRNJ1XFuRWPuLf1 / 1
ActiveVIZ6pUFmqM7oUCfsBsENNWJptViTXyhy3zD6gx9cHeVQRLRaLi1S71 / 1
RegularVIZ6Uy2maPYBxUUeDyyTiTsg4ttZR2GWuwP7ci168vqXd94i9dGr51 / 1
MemoVIZ87Kh9RNoh5LBwdpnRCPTHhhCixggVTU2wKbaAgU7D599nRxBCY

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
870.05 18 443.95 100%

DAO

Witness: No

Weight of the vote for a witness: 870 viz

List of votes for witnesses:


Operation history

Description
25.01.2021 09:35:21 682.01 viz received from withdrawal from social capital
24.01.2021 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
23.01.2021 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
22.01.2021 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
21.01.2021 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
20.01.2021 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
19.01.2021 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
18.01.2021 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
17.01.2021 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
16.01.2021 12:54:27 Received a reward from for 2% with memo solyanko/Game Dev Team
16.01.2021 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
15.01.2021 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
14.01.2021 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
13.01.2021 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
12.01.2021 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
11.01.2021 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
10.01.2021 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
09.01.2021 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
08.01.2021 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
07.01.2021 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
06.01.2021 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
05.01.2021 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
04.01.2021 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
03.01.2021 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
02.01.2021 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
02.01.2021 08:20:00 End of subscription to
01.01.2021 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
31.12.2020 19:21:27 3.45 viz received from with memo withdraw:45159
31.12.2020 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
30.12.2020 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
29.12.2020 12:43:36 683.00 viz received to social capital from
29.12.2020 09:35:21 683.01 viz received from withdrawal from social capital
29.12.2020 08:25:36 131.00 viz received to social capital from
29.12.2020 08:24:06 Updating access rights
28.12.2020 13:56:15 0.94 viz received as a reward from
28.12.2020 13:56:15 Received a reward from for 3% with memo telegram:406772303
28.12.2020 10:49:18 54.11 viz received as a reward from
28.12.2020 10:49:18 Received a reward from for 2% with memo telegram:406772303
28.12.2020 10:46:57 Updating access rights
28.12.2020 09:38:21 Vote to 100% for request №3769 in DAO Fund
28.12.2020 09:35:57 Rewarding for 0.5% with memo telegram:190824407
28.12.2020 09:35:21 A social capital withdraw has been initiated by the 19 123.16 viz
28.12.2020 09:17:45 Vote to 30.08% for request №3770 in DAO Fund
28.12.2020 09:16:54 Vote to 32.63% for request №3771 in DAO Fund
28.12.2020 09:04:21 8.51 viz received as a reward from
28.12.2020 09:04:21 Received a reward from for 14.62%
27.12.2020 14:18:33 Rewarding for 2.5% with memo telegram:367365430
26.12.2020 18:31:06 41.92 viz received from with memo withdraw:44186
26.12.2020 11:35:48 Rewarding for 2.5% with memo telegram:151842302
26.12.2020 09:50:18 Rewarding for 10% with memo split:-1001220893897:1195
26.12.2020 09:46:12 17.09 viz received as a reward from
26.12.2020 09:46:12 Received a reward from for 1.5% with memo telegram:406772303
26.12.2020 09:23:51 Rewarding for 2.5% with memo telegram:429255879
26.12.2020 07:20:00 Rewarding for 2.5% with memo telegram:119470668
26.12.2020 06:58:15 Vote to -100% for request №3769 in DAO Fund
25.12.2020 23:40:48 2.28 viz received as a reward from
25.12.2020 23:40:48 Received a reward from for 61.65%
25.12.2020 22:00:39 9.90 viz received as a reward from
25.12.2020 22:00:39 Received a reward from for 18.01%
25.12.2020 17:12:48 Rewarding for 2.5% with memo telegram:387183185
25.12.2020 15:57:09 Rewarding for 0.5% with memo channel:@VIZ_Ecosystem:115
25.12.2020 15:52:45 Rewarding for 1% with memo telegram:119470668
25.12.2020 13:05:45 Rewarding for 2.5% with memo telegram:367365430
25.12.2020 09:53:30 0.32 viz received as a reward from
25.12.2020 09:53:30 Received a reward from for 1% with memo telegram:406772303
25.12.2020 09:35:06 Rewarding for 5% with memo chat:-1001220893897:5
24.12.2020 21:16:33 Rewarding for 0.5% with memo telegram:387183185
24.12.2020 21:15:39 4.83 viz received as a reward from
24.12.2020 21:15:39 Received a reward from for 9.96%
24.12.2020 18:04:15 Rewarding for 2.5% with memo telegram:387183185
24.12.2020 05:41:09 Rewarding for 10% with memo split:-1001440026152:1184
24.12.2020 05:40:00 Rewarding for 2.5% with memo telegram:367365430
23.12.2020 12:48:51 Rewarding for 2.5% with memo telegram:262632819
23.12.2020 12:31:00 Rewarding for 2.5% with memo telegram:151842302
22.12.2020 20:55:00 3.41 viz received as a reward from
22.12.2020 20:55:00 Received a reward from for 100%
22.12.2020 20:54:45 Rewarding for 2.5% with memo telegram:265895479
22.12.2020 20:54:06 10 000.00 viz received to social capital from
20.12.2020 08:31:24 Rewarding for 50% with memo chat:-1001323938502:2592000
18.12.2020 20:48:42 2.39 viz received as a reward from
18.12.2020 20:48:42 Received a reward from for 3% with memo telegram:406772303
18.12.2020 16:35:42 Rewarding for 2.5% with memo telegram:123063415
18.12.2020 10:36:51 Rewarding for 2.5% with memo telegram:367365430
18.12.2020 10:36:33 Rewarding for 2.5% with memo telegram:387183185
18.12.2020 09:20:30 10 000.00 viz received from
18.12.2020 08:11:42 Rewarding for 2.5% with memo telegram:387183185
17.12.2020 21:04:48 0.30 viz received as a reward from
17.12.2020 21:04:48 Received a reward from for 2.5% with memo telegram:406772303
17.12.2020 21:02:27 0.24 viz received as a reward from
17.12.2020 21:02:27 Received a reward from for 3% with memo telegram:406772303
17.12.2020 04:28:00 15.82 viz received as a reward from
17.12.2020 04:28:00 Received a reward from for 61.23%
17.12.2020 04:27:36 3.63 viz received as a reward from
17.12.2020 04:27:36 Received a reward from for 100%
16.12.2020 22:05:51 Received a reward from for 2% with memo solyanko/Game Dev Team
15.12.2020 06:11:09 1.35 viz received from with memo withdraw:42188
14.12.2020 13:23:24 Rewarding for 2.5% with memo telegram:364096327
13.12.2020 15:31:09 1.21 viz received from with memo withdraw:41996
13.12.2020 14:18:51 Rewarding for 15% with memo chat:-1001390062293:86400
13.12.2020 12:51:09 2.06 viz received from with memo withdraw:41986
Русский / English