u195.pom

@u195.pom

No account description

Created: 15.03.2019 08:14:48

Received awards: 10.42 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ4zPtDjXUzuzfK5FbAMrvahcjFVhvo5NEETyz6MRjQfoMYJuR7E1 / 1
ActiveVIZ5o6NArnCrrskrtCB6MbAkQTeyMKVR7RDm5zvkiJGtJPEZfogCH1 / 1
RegularVIZ7giMTbvXK7g3mDABV2L8u9sUbjuisBuwhCZkYSD7BtwSMCTNKQ1 / 1
MemoVIZ6QBesWq3N3iAKR6ErkGVe5yMg4wwG3huVeBZhnj69vP8uAMi7s

Delegated authority

Active access: , вес 100%

Regular access: , вес 100%


Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
58.67
−58.67
0.00 100%

Delegations

Account Capital (viz)
−58.67

DAO

Witness: No

Weight of the vote for a witness: 59 viz

List of votes for witnesses:


Operation history

Description
10.05.2022 06:56:54 Vote for witness
10.05.2022 06:56:45 Witness vote removed
02.05.2022 12:32:36 Witness vote removed
02.05.2022 12:32:33 Vote for witness
28.04.2022 19:18:06 Witness vote removed
28.04.2022 19:18:00 Vote for witness
27.04.2022 20:27:15 Witness vote removed
27.04.2022 20:21:54 Witness vote removed
27.04.2022 20:21:51 Witness vote removed
27.04.2022 20:20:03 Vote for witness
27.04.2022 20:19:57 Vote for witness
27.04.2022 20:19:27 Vote for witness
15.04.2022 19:07:18 Vote for witness
15.04.2022 19:07:12 Witness vote removed
12.02.2022 23:04:30 Witness vote removed
12.02.2022 23:04:27 Vote for witness
28.11.2021 09:19:24 Vote for witness
28.11.2021 09:19:21 Witness vote removed
27.11.2021 11:40:03 Vote for witness
27.11.2021 11:40:00 Witness vote removed
16.11.2021 08:00:09 Vote for witness
15.11.2021 08:09:51 Witness vote removed
15.11.2021 07:44:21 Witness vote removed
15.11.2021 07:44:18 Vote for witness
15.11.2021 07:44:00 Vote for witness
15.11.2021 07:43:54 Witness vote removed
11.11.2021 21:22:18 Vote for witness
11.11.2021 21:22:12 Witness vote removed
11.11.2021 21:22:09 Witness vote removed
11.11.2021 21:22:03 Witness vote removed
11.11.2021 21:22:00 Witness vote removed
11.11.2021 21:21:57 Witness vote removed
11.11.2021 21:21:51 Witness vote removed
14.10.2021 14:02:27 Witness vote removed
14.10.2021 14:02:12 Vote for witness
12.10.2021 14:22:12 58.67 viz was delegated to
12.10.2021 07:08:09 Vote for witness
12.10.2021 07:06:39 Vote for witness
12.10.2021 07:05:30 Vote for witness
12.10.2021 07:04:45 Vote for witness
12.10.2021 07:03:27 Vote for witness
11.10.2021 18:30:06 Rewarding for 50% with memo award
09.10.2021 05:34:15 Rewarding for 50% with memo award
06.10.2021 17:12:51 Rewarding for 50% with memo award
04.10.2021 05:03:42 Rewarding for 50% with memo award
01.10.2021 18:51:45 Rewarding for 50% with memo award
29.09.2021 06:51:18 Rewarding for 50% with memo award
26.09.2021 18:27:09 Rewarding for 50% with memo award
24.09.2021 06:16:48 Rewarding for 50% with memo award
21.09.2021 18:05:00 Rewarding for 50% with memo award
19.09.2021 05:54:15 Rewarding for 50% with memo award
16.09.2021 17:43:45 Rewarding for 50% with memo award
14.09.2021 05:00:06 Rewarding for 50% with memo award
11.09.2021 16:49:21 Rewarding for 50% with memo award
09.09.2021 04:38:18 Rewarding for 50% with memo award
06.09.2021 16:27:36 Rewarding for 50% with memo award
04.09.2021 04:16:24 Rewarding for 50% with memo award
01.09.2021 18:29:48 Rewarding for 50% with memo award
30.08.2021 06:18:48 Rewarding for 50% with memo award
27.08.2021 18:07:27 Rewarding for 50% with memo award
25.08.2021 05:46:21 Rewarding for 50% with memo award
22.08.2021 17:34:09 Rewarding for 50% with memo award
20.08.2021 05:21:54 Rewarding for 50% with memo award
17.08.2021 17:09:57 Rewarding for 50% with memo award
15.08.2021 04:57:24 Rewarding for 50% with memo award
14.08.2021 07:51:12 Vote for witness
14.08.2021 07:51:06 Witness vote removed
12.08.2021 16:45:39 Rewarding for 50% with memo award
10.08.2021 04:23:45 Rewarding for 50% with memo award
07.08.2021 16:11:39 Rewarding for 50% with memo award
05.08.2021 06:25:12 Rewarding for 50% with memo award
31.07.2021 18:43:18 Rewarding for 50% with memo award
29.07.2021 06:30:57 Rewarding for 50% with memo award
26.07.2021 18:19:09 Rewarding for 50% with memo award
24.07.2021 06:06:48 Rewarding for 50% with memo award
21.07.2021 17:53:57 Rewarding for 50% with memo award
19.07.2021 08:06:00 Rewarding for 50% with memo award
16.07.2021 19:51:48 Rewarding for 50% with memo award
14.07.2021 07:39:24 Rewarding for 50% with memo award
11.07.2021 19:27:48 Rewarding for 50% with memo award
09.07.2021 06:50:00 Rewarding for 50% with memo award
06.07.2021 18:36:03 Rewarding for 50% with memo award
04.07.2021 07:28:03 Rewarding for 50% with memo award
01.07.2021 18:44:12 Rewarding for 50% with memo award
01.07.2021 18:44:12 Rewarding for 50% with memo award
29.06.2021 06:32:27 Rewarding for 50% with memo award
26.06.2021 18:29:24 Rewarding for 50% with memo award
24.06.2021 06:17:54 Rewarding for 50% with memo award
21.06.2021 18:05:00 Rewarding for 50% with memo award
19.06.2021 05:53:09 Rewarding for 50% with memo award
16.06.2021 20:06:15 Rewarding for 50% with memo award
14.06.2021 06:36:18 Rewarding for 50% with memo award
11.06.2021 18:24:51 Rewarding for 50% with memo award
10.06.2021 19:31:45 Witness vote removed
10.06.2021 19:31:42 Vote for witness
09.06.2021 06:12:48 Rewarding for 50% with memo award
06.06.2021 18:01:09 Rewarding for 50% with memo award
04.06.2021 05:48:09 Rewarding for 50% with memo award
01.06.2021 20:00:36 Rewarding for 50% with memo award
30.05.2021 07:48:03 Rewarding for 50% with memo award
Русский / English