u283.pom

@u283.pom

No account description

Created: 17.04.2019 21:50:24

Received awards: 0.03 viz

Benefactor awards: 0.03 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ7nTCeVo9biYhTvHvk7uh8Gr2JTPm2wNeh5YUiagtkWqNndXLne1 / 1
ActiveVIZ6nrchpRjv3Z4ChRnW3AcxL9AYTHqmJWqMndTsf2PvhCKPR3Y461 / 1
RegularVIZ5JewyXFxLY974aDTeunaDfAEJsXGP39x3wBdHqXaPTBFryirwK1 / 1
MemoVIZ7Ny2D9VQ6KR987uupw11zRur4UF8rskAPwpnLcyTC1er5iHbou

Delegated authority

Active access: , вес 100%

Regular access: , вес 100%


Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
48.77
−48.77
0.00 100%

Delegations

Account Capital (viz)
−38.77
−10.00

DAO

Witness: No

Weight of the vote for a witness: 49 viz

List of votes for witnesses:


Operation history

Description
28.11.2021 09:20:48 Vote for witness
28.11.2021 09:20:39 Witness vote removed
16.11.2021 08:00:48 Vote for witness
16.11.2021 08:00:42 Witness vote removed
15.11.2021 08:10:30 Vote for witness
15.11.2021 08:10:24 Witness vote removed
15.11.2021 07:44:33 Witness vote removed
15.11.2021 07:44:30 Vote for witness
11.11.2021 21:22:51 Vote for witness
11.11.2021 21:22:45 Witness vote removed
11.11.2021 21:22:42 Witness vote removed
12.10.2021 14:22:24 38.77 viz was delegated to
12.10.2021 07:51:06 Vote for witness
12.10.2021 06:23:48 10.00 viz was delegated to
11.10.2021 18:30:03 Rewarding for 50% with memo award
09.10.2021 05:34:12 Rewarding for 50% with memo award
06.10.2021 17:12:48 Rewarding for 50% with memo award
04.10.2021 05:03:39 Rewarding for 50% with memo award
01.10.2021 18:51:42 Rewarding for 50% with memo award
29.09.2021 06:51:15 Rewarding for 50% with memo award
26.09.2021 18:27:06 Rewarding for 50% with memo award
24.09.2021 06:16:45 Rewarding for 50% with memo award
21.09.2021 18:04:57 Rewarding for 50% with memo award
19.09.2021 05:54:12 Rewarding for 50% with memo award
16.09.2021 17:43:42 Rewarding for 50% with memo award
14.09.2021 05:00:03 Rewarding for 50% with memo award
11.09.2021 16:49:18 Rewarding for 50% with memo award
09.09.2021 04:38:15 Rewarding for 50% with memo award
06.09.2021 16:27:33 Rewarding for 50% with memo award
04.09.2021 04:16:21 Rewarding for 50% with memo award
01.09.2021 18:29:45 Rewarding for 50% with memo award
30.08.2021 06:18:45 Rewarding for 50% with memo award
27.08.2021 18:07:24 Rewarding for 50% with memo award
25.08.2021 05:46:18 Rewarding for 50% with memo award
22.08.2021 17:34:06 Rewarding for 50% with memo award
20.08.2021 05:21:51 Rewarding for 50% with memo award
17.08.2021 17:09:54 Rewarding for 50% with memo award
15.08.2021 04:57:21 Rewarding for 50% with memo award
14.08.2021 07:51:21 Vote for witness
14.08.2021 07:51:18 Witness vote removed
12.08.2021 16:45:36 Rewarding for 50% with memo award
10.08.2021 04:23:42 Rewarding for 50% with memo award
07.08.2021 16:11:36 Rewarding for 50% with memo award
05.08.2021 06:25:09 Rewarding for 50% with memo award
31.07.2021 18:43:15 Rewarding for 50% with memo award
29.07.2021 06:30:54 Rewarding for 50% with memo award
26.07.2021 18:19:06 Rewarding for 50% with memo award
24.07.2021 06:06:45 Rewarding for 50% with memo award
21.07.2021 17:53:54 Rewarding for 50% with memo award
19.07.2021 08:05:57 Rewarding for 50% with memo award
16.07.2021 19:51:45 Rewarding for 50% with memo award
14.07.2021 07:39:21 Rewarding for 50% with memo award
11.07.2021 19:27:45 Rewarding for 50% with memo award
09.07.2021 06:49:57 Rewarding for 50% with memo award
06.07.2021 18:36:00 Rewarding for 50% with memo award
04.07.2021 07:28:00 Rewarding for 50% with memo award
01.07.2021 18:44:09 Rewarding for 50% with memo award
01.07.2021 18:44:09 Rewarding for 50% with memo award
29.06.2021 06:32:24 Rewarding for 50% with memo award
26.06.2021 18:29:21 Rewarding for 50% with memo award
24.06.2021 06:17:51 Rewarding for 50% with memo award
21.06.2021 18:04:57 Rewarding for 50% with memo award
19.06.2021 05:53:06 Rewarding for 50% with memo award
16.06.2021 20:06:12 Rewarding for 50% with memo award
14.06.2021 06:36:15 Rewarding for 50% with memo award
11.06.2021 18:24:48 Rewarding for 50% with memo award
10.06.2021 19:32:15 Witness vote removed
10.06.2021 19:32:12 Vote for witness
09.06.2021 06:12:45 Rewarding for 50% with memo award
06.06.2021 18:01:06 Rewarding for 50% with memo award
04.06.2021 05:48:06 Rewarding for 50% with memo award
01.06.2021 20:00:33 Rewarding for 50% with memo award
30.05.2021 07:48:00 Rewarding for 50% with memo award
27.05.2021 19:36:24 Rewarding for 50% with memo award
25.05.2021 07:25:09 Rewarding for 50% with memo award
22.05.2021 19:12:51 Rewarding for 50% with memo award
20.05.2021 07:01:27 Rewarding for 50% with memo award
17.05.2021 18:48:54 Rewarding for 50% with memo award
15.05.2021 06:36:33 Rewarding for 50% with memo award
12.05.2021 18:24:45 Rewarding for 50% with memo award
10.05.2021 07:50:21 Rewarding for 50% with memo award
07.05.2021 19:38:06 Rewarding for 50% with memo award
05.05.2021 07:25:54 Rewarding for 50% with memo award
02.05.2021 19:13:42 Rewarding for 50% with memo award
30.04.2021 06:36:27 Rewarding for 50% with memo award
27.04.2021 18:23:51 Rewarding for 50% with memo award
25.04.2021 06:11:45 Rewarding for 50% with memo award
22.04.2021 18:00:21 Rewarding for 50% with memo award
20.04.2021 05:48:30 Rewarding for 50% with memo award
17.04.2021 20:00:36 Rewarding for 50% with memo award
15.04.2021 07:49:06 Rewarding for 50% with memo award
12.04.2021 19:37:24 Rewarding for 50% with memo award
10.04.2021 07:24:54 Rewarding for 50% with memo award
07.04.2021 19:13:30 Rewarding for 50% with memo award
05.04.2021 07:00:48 Rewarding for 50% with memo award
02.04.2021 18:48:57 Rewarding for 50% with memo award
31.03.2021 07:33:57 Rewarding for 50% with memo award
28.03.2021 19:21:57 Rewarding for 50% with memo award
26.03.2021 07:09:48 Rewarding for 50% with memo award
23.03.2021 18:58:27 Rewarding for 50% with memo award
Русский / English