Transaction 4FD814E272EDD43C78C1FE3D1F4B7E1BCAA1F5CE

Block: 35933936


Operations

Operation type JSON
account_create
{"fee":"0.000 VIZ","delegation":"10.000000 SHARES","creator":"reg.readdle","new_account_name":"schrab","master":{"weight_threshold":1,"account_auths":[],"key_auths":[["VIZ55EU7gcsv2LZ8XYFxSf1ywhyf1wka8SFpqvRXdc5L7ZabsfQYi",1]]},"active":{"weight_threshold":1,"account_auths":[],"key_auths":[["VIZ5AURuVbj1qXSPyPAzFMLa6yDZCM4Yb2LKM8wUYjhkSmjskBd4n",1]]},"regular":{"weight_threshold":1,"account_auths":[],"key_auths":[["VIZ75aHyS4Lgq3iy3FukyRbvBiDQVyUDDPsVLjWSF4JJbtsHCVpoX",1]]},"memo_key":"VIZ5P6ZixXyS8VhvZA3hWP4ULMg7dqgJhsvgLUdH8Ut3yLVc8dzHc","json_metadata":"","referrer":"","extensions":[]}
Русский / English