Transaction 8F7DB717B43BCD4D629E1239A6C9D1FE0D85F543

Block: 34616011


Operations

Operation type JSON
transfer_to_vesting
{"from":"viz-social-bot","to":"zaebigolova","amount":"1.739 VIZ"}
Русский / English