dmitriy

@dmitriy

No account description

Created: 14.06.2021 06:40:24

Received awards: 660.58 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ5Fsd8S66Asy1Bk2i5jAj86AxXP59PLMw9KxeBH9oPjdFzPZpCQ1 / 1
ActiveVIZ5jHUP7GtvU4FcxQp3oU2si5NpYxy73976bR2wpw22j2U7APXmM1 / 1
RegularVIZ772vSjGF6hv2imfVBjbykX8rMjb8p8ZAT3vomWa33yscBtSMwa1 / 1
MemoVIZ5i7SfF6jHwmxLZm1UkcNeNWfQ2M1fubaiqB55roozRgsoixj6C

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
58.18 0.01 72.84%

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
25.02.2024 16:44:06 0.06 viz received as a reward from
25.02.2024 16:44:06 Received a reward from for 0.01% with memo 🎲
25.02.2024 13:08:00 0.28 viz received as a reward from
25.02.2024 13:08:00 Received a reward from for 0.05% with memo 🎲
25.02.2024 08:41:24 0.06 viz received as a reward from
25.02.2024 08:41:24 Received a reward from for 0.01% with memo 🎲
25.02.2024 07:07:57 0.18 viz received as a reward from
25.02.2024 07:07:57 Received a reward from for 0.03% with memo 🎲
25.02.2024 05:37:57 0.06 viz received as a reward from
25.02.2024 05:37:57 Received a reward from for 0.01% with memo 🎲
25.02.2024 05:07:54 0.35 viz received as a reward from
25.02.2024 05:07:54 Received a reward from for 0.06% with memo 🎲
24.02.2024 08:14:24 0.12 viz received as a reward from
24.02.2024 08:14:24 Received a reward from for 100%
24.02.2024 08:13:51 0.11 viz received as a reward from
24.02.2024 08:13:51 Received a reward from for 100%
24.02.2024 08:13:33 0.81 viz received as a reward from
24.02.2024 08:13:33 Received a reward from for 100%
24.02.2024 08:11:06 0.11 viz received as a reward from
24.02.2024 08:11:06 Received a reward from for 100%
24.02.2024 08:10:18 0.14 viz received as a reward from
24.02.2024 08:10:18 Received a reward from for 100%
24.02.2024 08:10:00 0.11 viz received as a reward from
24.02.2024 08:10:00 Received a reward from for 100%
24.02.2024 08:09:45 Rewarding for 100%
24.02.2024 08:09:03 0.13 viz received as a reward from
24.02.2024 08:09:03 Received a reward from for 100%
23.02.2024 15:25:39 0.17 viz received as a reward from
23.02.2024 15:25:39 Received a reward from for 0.03% with memo 🎲
23.02.2024 09:25:36 0.05 viz received as a reward from
23.02.2024 09:25:36 Received a reward from for 0.01% with memo 🎲
23.02.2024 07:55:36 0.05 viz received as a reward from
23.02.2024 07:55:36 Received a reward from for 0.01% with memo 🎲
23.02.2024 07:25:33 0.16 viz received as a reward from
23.02.2024 07:25:33 Received a reward from for 0.03% with memo 🎲
22.02.2024 06:01:00 0.11 viz received as a reward from
22.02.2024 06:01:00 Received a reward from for 0.02% with memo 🎲
19.02.2024 12:34:48 0.27 viz received as a reward from
19.02.2024 12:34:48 Received a reward from for 0.05% with memo 🎲
19.02.2024 06:34:45 0.17 viz received as a reward from
19.02.2024 06:34:45 Received a reward from for 0.03% with memo 🎲
19.02.2024 05:04:45 0.17 viz received as a reward from
19.02.2024 05:04:45 Received a reward from for 0.03% with memo 🎲
19.02.2024 04:34:45 0.45 viz received as a reward from
19.02.2024 04:34:45 Received a reward from for 0.08% with memo 🎲
17.02.2024 19:31:39 0.26 viz received as a reward from
17.02.2024 19:31:39 Received a reward from for 0.05% with memo 🎲
17.02.2024 13:31:39 0.16 viz received as a reward from
17.02.2024 13:31:39 Received a reward from for 0.03% with memo 🎲
17.02.2024 12:01:36 0.05 viz received as a reward from
17.02.2024 12:01:36 Received a reward from for 0.01% with memo 🎲
17.02.2024 11:45:12 0.11 viz received as a reward from
17.02.2024 11:45:12 Received a reward from for 100%
17.02.2024 11:45:00 0.09 viz received as a reward from
17.02.2024 11:45:00 Received a reward from for 99%
17.02.2024 11:44:33 Rewarding for 100%
17.02.2024 11:31:36 0.41 viz received as a reward from
17.02.2024 11:31:36 Received a reward from for 0.08% with memo 🎲
17.02.2024 02:58:18 73.96 viz transfered to
17.02.2024 02:56:03 0.11 viz received as a reward from
17.02.2024 02:56:03 Received a reward from for 99%
17.02.2024 02:55:33 0.10 viz received as a reward from
17.02.2024 02:55:33 Received a reward from for 97%
14.02.2024 19:02:54 0.16 viz received as a reward from
14.02.2024 19:02:54 Received a reward from for 0.03% with memo 🎲
14.02.2024 13:02:51 0.11 viz received as a reward from
14.02.2024 13:02:51 Received a reward from for 0.02% with memo 🎲
14.02.2024 11:32:51 0.05 viz received as a reward from
14.02.2024 11:32:51 Received a reward from for 0.01% with memo 🎲
14.02.2024 11:02:54 0.32 viz received as a reward from
14.02.2024 11:02:54 Received a reward from for 0.06% with memo 🎲
12.02.2024 12:24:30 0.17 viz received as a reward from
12.02.2024 12:24:30 Received a reward from for 0.03% with memo 🎲
12.02.2024 06:24:30 0.17 viz received as a reward from
12.02.2024 06:24:30 Received a reward from for 0.03% with memo 🎲
12.02.2024 05:56:39 0.11 viz received as a reward from
12.02.2024 05:56:39 Received a reward from for 100%
12.02.2024 05:55:03 0.77 viz received as a reward from
12.02.2024 05:55:03 Received a reward from for 100%
12.02.2024 05:54:30 0.59 viz received as a reward from
12.02.2024 05:54:30 Received a reward from for 100%
12.02.2024 04:54:27 0.17 viz received as a reward from
12.02.2024 04:54:27 Received a reward from for 0.03% with memo 🎲
12.02.2024 04:24:27 0.11 viz received as a reward from
12.02.2024 04:24:27 Received a reward from for 0.02% with memo 🎲
10.02.2024 16:24:21 0.15 viz received as a reward from
10.02.2024 16:24:21 Received a reward from for 0.03% with memo 🎲
10.02.2024 12:38:18 0.35 viz received as a reward from
10.02.2024 12:38:18 Received a reward from for 0.07% with memo 🎲
10.02.2024 06:38:15 0.19 viz received as a reward from
10.02.2024 06:38:15 Received a reward from for 0.04% with memo 🎲
10.02.2024 05:08:15 0.38 viz received as a reward from
10.02.2024 05:08:15 Received a reward from for 0.08% with memo 🎲
10.02.2024 04:57:45 A check with a code 5J6ghHwgWqKphiL9XLMGoYJkm9LmKJ4cyjRhLtHmGE5LSNY5Vr4 was redeemed
10.02.2024 04:38:12 0.38 viz received as a reward from
10.02.2024 04:38:12 Received a reward from for 0.08% with memo 🎲
06.02.2024 14:18:30 0.32 viz received as a reward from
06.02.2024 14:18:30 Received a reward from for 0.06% with memo 🎲
06.02.2024 08:18:30 0.10 viz received as a reward from
06.02.2024 08:18:30 Received a reward from for 0.02% with memo 🎲
Русский / English