instaviz

@instaviz

No account description

Created: 20.04.2021 16:40:42


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ4u8yZGaC4oFCh7nrxtev6kPfdELM6qbnRvHEokvPRdVWXyr9ed1 / 1
ActiveVIZ8kQ6fW8NsG3UrFeDCMNRyiBRFF8ZEBpT8anWebBu9pmwuzxQDi1 / 1
RegularVIZ6Cnny6rRwV5ydYNmEErMoMDYUtAwRi5uLUSGMfsX2yjyzB6HhN1 / 1
MemoVIZ6nG9Uxpy5gQnEpJLbGzd7QU4LWp3CrxTDKPhpFdoVRxaS7NWqG

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
1 000 000.01
−250.00
0.00 100%

Delegations

Account Capital (viz)
Reclaimed 8 972.00

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
16.09.2021 12:40:39 10.00 viz returned to social capital from delegation
16.09.2021 12:40:36 10.00 viz returned to social capital from delegation
16.09.2021 12:40:33 10.00 viz returned to social capital from delegation
16.09.2021 12:40:27 10.00 viz returned to social capital from delegation
16.09.2021 12:40:21 10.00 viz returned to social capital from delegation
16.09.2021 12:40:15 10.00 viz returned to social capital from delegation
16.09.2021 12:40:09 10.00 viz returned to social capital from delegation
15.09.2021 03:00:12 10.00 viz returned to social capital from delegation
12.09.2021 19:20:09 10.00 viz returned to social capital from delegation
10.09.2021 20:40:42 10.00 viz returned to social capital from delegation
10.09.2021 20:40:36 10.00 viz returned to social capital from delegation
10.09.2021 01:20:06 10.00 viz returned to social capital from delegation
09.09.2021 20:40:51 10.00 viz returned to social capital from delegation
09.09.2021 20:40:48 10.00 viz returned to social capital from delegation
09.09.2021 20:40:42 10.00 viz returned to social capital from delegation
09.09.2021 20:40:36 10.00 viz returned to social capital from delegation
09.09.2021 20:40:27 10.00 viz returned to social capital from delegation
09.09.2021 20:40:24 10.00 viz returned to social capital from delegation
09.09.2021 20:40:18 10.00 viz returned to social capital from delegation
09.09.2021 20:40:09 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:30 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:27 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:27 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:24 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:21 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:18 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:15 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:12 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:12 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:09 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:09 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:06 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:06 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:03 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:03 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:00 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:00 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:57 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:57 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:54 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:54 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:51 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:51 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:48 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:48 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:45 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:45 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:42 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:39 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:39 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:36 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:33 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:33 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:30 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:30 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:27 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:24 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:24 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:21 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:21 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:18 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:18 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:15 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:15 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:12 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:12 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:24:57 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:24:54 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:24:51 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:24:45 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:24:42 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:24:39 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:24:36 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:24:33 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:24:30 1 000.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:24:24 1 000.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:24:21 1 000.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:24:18 1 000.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:24:12 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:24:09 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:24:06 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:24:06 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:24:03 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:24:00 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:23:57 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:23:57 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:23:54 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:23:54 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:23:51 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:23:51 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:23:48 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:23:48 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:23:45 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:23:42 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:23:24 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:23:21 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:23:18 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:23:18 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:23:15 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:23:12 1.00 viz returned to social capital from delegation
Русский / English