instaviz

@instaviz

No account description

Created: 20.04.2021 16:40:42


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ4u8yZGaC4oFCh7nrxtev6kPfdELM6qbnRvHEokvPRdVWXyr9ed1 / 1
ActiveVIZ8kQ6fW8NsG3UrFeDCMNRyiBRFF8ZEBpT8anWebBu9pmwuzxQDi1 / 1
RegularVIZ6Cnny6rRwV5ydYNmEErMoMDYUtAwRi5uLUSGMfsX2yjyzB6HhN1 / 1
MemoVIZ6nG9Uxpy5gQnEpJLbGzd7QU4LWp3CrxTDKPhpFdoVRxaS7NWqG

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
357 149.29 642 851.85 95.96%

Delegations

Account Capital (viz)
Reclaimed 8 722.00

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
18.10.2021 14:57:00 35 713.99 viz received from withdrawal from social capital
17.10.2021 14:57:00 35 713.99 viz received from withdrawal from social capital
16.10.2021 14:57:00 35 713.99 viz received from withdrawal from social capital
15.10.2021 14:57:00 35 713.99 viz received from withdrawal from social capital
14.10.2021 14:57:00 35 713.99 viz received from withdrawal from social capital
13.10.2021 14:57:00 35 713.99 viz received from withdrawal from social capital
12.10.2021 14:57:00 35 713.99 viz received from withdrawal from social capital
11.10.2021 14:57:00 35 713.99 viz received from withdrawal from social capital
10.10.2021 14:57:00 35 713.99 viz received from withdrawal from social capital
09.10.2021 14:57:00 35 713.99 viz received from withdrawal from social capital
08.10.2021 14:57:00 35 713.99 viz received from withdrawal from social capital
07.10.2021 14:57:00 35 713.99 viz received from withdrawal from social capital
06.10.2021 14:57:00 35 713.99 viz received from withdrawal from social capital
05.10.2021 14:57:00 35 713.99 viz received from withdrawal from social capital
04.10.2021 14:57:00 35 713.99 viz received from withdrawal from social capital
03.10.2021 14:57:00 35 713.99 viz received from withdrawal from social capital
02.10.2021 14:57:00 35 713.99 viz received from withdrawal from social capital
01.10.2021 14:57:00 35 713.99 viz received from withdrawal from social capital
30.09.2021 22:20:09 10.00 viz returned to social capital from delegation
30.09.2021 14:57:00 A social capital withdraw has been initiated by the 999 990.00 viz
28.09.2021 21:40:12 10.00 viz returned to social capital from delegation
28.09.2021 17:20:09 10.00 viz returned to social capital from delegation
27.09.2021 08:20:09 10.00 viz returned to social capital from delegation
26.09.2021 13:20:45 10.00 viz returned to social capital from delegation
26.09.2021 04:20:06 10.00 viz returned to social capital from delegation
26.09.2021 00:00:15 10.00 viz returned to social capital from delegation
26.09.2021 00:00:09 10.00 viz returned to social capital from delegation
25.09.2021 19:57:06 10.00 viz returned to social capital from delegation
24.09.2021 20:00:15 10.00 viz returned to social capital from delegation
24.09.2021 01:20:06 10.00 viz returned to social capital from delegation
23.09.2021 16:54:06 10.00 viz returned to social capital from delegation
23.09.2021 15:40:15 10.00 viz returned to social capital from delegation
23.09.2021 15:40:12 10.00 viz returned to social capital from delegation
23.09.2021 15:40:06 10.00 viz returned to social capital from delegation
21.09.2021 11:40:09 10.00 viz returned to social capital from delegation
19.09.2021 17:20:15 10.00 viz returned to social capital from delegation
18.09.2021 22:00:33 10.00 viz returned to social capital from delegation
18.09.2021 22:00:12 10.00 viz returned to social capital from delegation
18.09.2021 12:20:18 10.00 viz returned to social capital from delegation
18.09.2021 12:20:12 10.00 viz returned to social capital from delegation
18.09.2021 12:20:09 10.00 viz returned to social capital from delegation
17.09.2021 22:00:24 10.00 viz returned to social capital from delegation
17.09.2021 22:00:06 10.00 viz returned to social capital from delegation
17.09.2021 08:20:12 10.00 viz returned to social capital from delegation
16.09.2021 12:40:39 10.00 viz returned to social capital from delegation
16.09.2021 12:40:36 10.00 viz returned to social capital from delegation
16.09.2021 12:40:33 10.00 viz returned to social capital from delegation
16.09.2021 12:40:27 10.00 viz returned to social capital from delegation
16.09.2021 12:40:21 10.00 viz returned to social capital from delegation
16.09.2021 12:40:15 10.00 viz returned to social capital from delegation
16.09.2021 12:40:09 10.00 viz returned to social capital from delegation
15.09.2021 03:00:12 10.00 viz returned to social capital from delegation
12.09.2021 19:20:09 10.00 viz returned to social capital from delegation
10.09.2021 20:40:42 10.00 viz returned to social capital from delegation
10.09.2021 20:40:36 10.00 viz returned to social capital from delegation
10.09.2021 01:20:06 10.00 viz returned to social capital from delegation
09.09.2021 20:40:51 10.00 viz returned to social capital from delegation
09.09.2021 20:40:48 10.00 viz returned to social capital from delegation
09.09.2021 20:40:42 10.00 viz returned to social capital from delegation
09.09.2021 20:40:36 10.00 viz returned to social capital from delegation
09.09.2021 20:40:27 10.00 viz returned to social capital from delegation
09.09.2021 20:40:24 10.00 viz returned to social capital from delegation
09.09.2021 20:40:18 10.00 viz returned to social capital from delegation
09.09.2021 20:40:09 10.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:30 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:27 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:27 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:24 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:21 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:18 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:15 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:12 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:12 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:09 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:09 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:06 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:06 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:03 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:03 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:00 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:26:00 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:57 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:57 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:54 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:54 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:51 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:51 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:48 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:48 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:45 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:45 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:42 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:39 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:39 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:36 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:33 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:33 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:30 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:30 1.00 viz returned to social capital from delegation
04.09.2021 20:25:27 1.00 viz returned to social capital from delegation
Русский / English