okolozakharov

@okolozakharov

No account description

Created: 17.07.2022 13:28:24

Received awards: 704.10 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ6FpQvZwMMexHoGiuEKfu7MYsnkBwE88spVaFmF85QRBofxRoNL1 / 1
ActiveVIZ6FpQvZwMMexHoGiuEKfu7MYsnkBwE88spVaFmF85QRBofxRoNL1 / 1
RegularVIZ6FpQvZwMMexHoGiuEKfu7MYsnkBwE88spVaFmF85QRBofxRoNL1 / 1
MemoVIZ6FpQvZwMMexHoGiuEKfu7MYsnkBwE88spVaFmF85QRBofxRoNL

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
935.50 678.96 34.7%

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
14.04.2024 21:13:36 0.11 viz received as a reward from
14.04.2024 21:13:36 Received a reward from for 0.02% with memo 🎲
14.04.2024 20:12:09 0.05 viz received as a reward from
14.04.2024 20:12:09 Received a reward from for 0.01% with memo 🎲
14.04.2024 19:14:18 0.05 viz received as a reward from
14.04.2024 19:14:18 Received a reward from for 0.01% with memo 🎲
14.04.2024 18:39:00 0.11 viz received as a reward from
14.04.2024 18:39:00 Received a reward from for 0.02% with memo 🎲
14.04.2024 18:07:51 0.05 viz received as a reward from
14.04.2024 18:07:51 Received a reward from for 0.01% with memo 🎲
14.04.2024 16:02:30 0.11 viz received as a reward from
14.04.2024 16:02:30 Received a reward from for 0.02% with memo 🎲
14.04.2024 14:37:18 0.11 viz received as a reward from
14.04.2024 14:37:18 Received a reward from for 0.02% with memo 🎲
14.04.2024 13:30:21 0.16 viz received as a reward from
14.04.2024 13:30:21 Received a reward from for 0.03% with memo 🎲
14.04.2024 11:19:12 0.21 viz received as a reward from
14.04.2024 11:19:12 Received a reward from for 0.04% with memo 🎲
13.04.2024 23:28:15 0.20 viz received as a reward from
13.04.2024 23:28:15 Received a reward from for 0.04% with memo 🎲
13.04.2024 21:47:06 1.12 viz received from with memo withdraw:172058
13.04.2024 21:46:30 Rewarding for 10% with memo channel:@splinterverse:81
13.04.2024 21:46:15 0.45 viz received as a reward from
13.04.2024 21:46:15 Received a reward from for 0.09% with memo 🎲
13.04.2024 18:16:03 0.05 viz received as a reward from
13.04.2024 18:16:03 Received a reward from for 0.01% with memo 🎲
13.04.2024 16:51:15 0.05 viz received as a reward from
13.04.2024 16:51:15 Received a reward from for 0.01% with memo 🎲
13.04.2024 16:26:21 0.05 viz received as a reward from
13.04.2024 16:26:21 Received a reward from for 0.01% with memo 🎲
13.04.2024 15:29:15 0.05 viz received as a reward from
13.04.2024 15:29:15 Received a reward from for 0.01% with memo 🎲
13.04.2024 13:27:03 0.31 viz received as a reward from
13.04.2024 13:27:03 Received a reward from for 0.06% with memo 🎲
13.04.2024 12:14:39 0.25 viz received as a reward from
13.04.2024 12:14:39 Received a reward from for 0.05% with memo 🎲
13.04.2024 10:20:36 0.15 viz received as a reward from
13.04.2024 10:20:36 Received a reward from for 0.03% with memo 🎲
13.04.2024 08:49:48 0.05 viz received as a reward from
13.04.2024 08:49:48 Received a reward from for 0.01% with memo 🎲
13.04.2024 06:40:03 1.45 viz received as a reward from
13.04.2024 06:40:03 Received a reward from for 0.28% with memo 🎲
13.04.2024 03:59:12 1.45 viz received from with memo withdraw:172017
12.04.2024 22:48:03 0.11 viz received as a reward from
12.04.2024 22:48:03 Received a reward from for 0.02% with memo 🎲
12.04.2024 22:16:48 Rewarding for 10% with memo channel:@splinterverse:81
12.04.2024 22:13:03 0.05 viz received as a reward from
12.04.2024 22:13:03 Received a reward from for 0.01% with memo 🎲
12.04.2024 17:54:45 0.05 viz received as a reward from
12.04.2024 17:54:45 Received a reward from for 0.01% with memo 🎲
12.04.2024 17:20:06 0.05 viz received as a reward from
12.04.2024 17:20:06 Received a reward from for 0.01% with memo 🎲
12.04.2024 16:22:39 0.10 viz received as a reward from
12.04.2024 16:22:39 Received a reward from for 0.02% with memo 🎲
12.04.2024 11:24:39 0.10 viz received as a reward from
12.04.2024 11:24:39 Received a reward from for 0.02% with memo 🎲
12.04.2024 10:35:18 Rewarding for 10% with memo channel:@splinterverse:80
12.04.2024 08:46:15 Rewarding for 10% with memo channel:@splinterverse:80
12.04.2024 08:29:45 Rewarding for 20% with memo chat:-1001376202472:86400
12.04.2024 08:22:15 0.05 viz received as a reward from
12.04.2024 08:22:15 Received a reward from for 0.01% with memo 🎲
11.04.2024 23:14:06 0.20 viz received as a reward from
11.04.2024 23:14:06 Received a reward from for 0.04% with memo 🎲
11.04.2024 21:10:45 0.15 viz received as a reward from
11.04.2024 21:10:45 Received a reward from for 0.03% with memo 🎲
11.04.2024 16:30:27 0.19 viz received as a reward from
11.04.2024 16:30:27 Received a reward from for 0.04% with memo 🎲
11.04.2024 15:22:30 Rewarding for 20% with memo telegram:7084224322
11.04.2024 08:53:12 1.99 viz received from with memo withdraw:171893
11.04.2024 04:25:15 1.24 viz received as a reward from
11.04.2024 04:25:15 Received a reward from for 2% with memo telegram:197840254
10.04.2024 15:49:12 1.04 viz received from with memo withdraw:171845
10.04.2024 15:46:48 Rewarding for 10% with memo channel:@splinterverse:79
10.04.2024 15:39:27 Rewarding for 10% with memo channel:@splinterverse:78
10.04.2024 15:25:54 Rewarding for 30% with memo chat:-1001376202472:86400
10.04.2024 15:25:27 0.21 viz received as a reward from
10.04.2024 15:25:27 Received a reward from for 0.04% with memo 🎲
10.04.2024 12:59:06 1.38 viz received from with memo withdraw:171838
10.04.2024 08:35:48 0.10 viz received as a reward from
10.04.2024 08:35:48 Received a reward from for 0.02% with memo 🎲
10.04.2024 07:24:27 0.10 viz received as a reward from
10.04.2024 07:24:27 Received a reward from for 0.02% with memo 🎲
09.04.2024 17:10:39 Rewarding for 10% with memo channel:@splinterverse:77
09.04.2024 07:10:00 0.20 viz received as a reward from
09.04.2024 07:10:00 Received a reward from for 0.04% with memo 🎲
09.04.2024 04:11:09 1.08 viz received from with memo withdraw:171789
08.04.2024 16:10:51 0.05 viz received as a reward from
08.04.2024 16:10:51 Received a reward from for 0.01% with memo 🎲
08.04.2024 16:07:54 1.22 viz received as a reward from
08.04.2024 16:07:54 Received a reward from for 2% with memo telegram:197840254
08.04.2024 15:41:39 0.10 viz received as a reward from
08.04.2024 15:41:39 Received a reward from for 0.02% with memo 🎲
08.04.2024 14:44:24 0.25 viz received as a reward from
08.04.2024 14:44:24 Received a reward from for 0.05% with memo 🎲
08.04.2024 10:49:33 0.10 viz received as a reward from
08.04.2024 10:49:33 Received a reward from for 0.02% with memo 🎲
08.04.2024 09:12:18 Rewarding for 60% with memo chat:-1001376202472:86400
08.04.2024 09:11:27 0.31 viz received as a reward from
08.04.2024 09:11:27 Received a reward from for 0.06% with memo 🎲
07.04.2024 11:37:15 2.16 viz received from with memo withdraw:171674
Русский / English