prizm.space

@prizm.space

No account description

Created: 24.02.2022 15:49:15

Received awards: 2.04 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ6n1i2chNoZEUV1dVA7AunSnSpE3KATWrig6YUghFfFhSr1SMGu1 / 1
ActiveVIZ5Gt3eeNVKMFAL2CB2UERKvLVVzfy3oGiHriJYSHiPTACMfcMMM1 / 1
RegularVIZ7CL8ArNTMxDwJD1MUacdzZJE6z5FGeTEJxR5VGFkEfVfHRAJbd1 / 1
MemoVIZ7Qb7QUPXnLDgFtaU4kMUTCuRXu7GH5jsu8LGJ15vWSYYy3tnot

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
13 379.41 8 547.60 97.41%

DAO

Witness: Yes

Weight of the vote for a witness: 6 689 viz

List of votes for witnesses: ,


Operation history

Description
11.12.2023 00:40:12 628.97 viz received from withdrawal from social capital
10.12.2023 00:40:12 628.97 viz received from withdrawal from social capital
09.12.2023 00:40:12 628.97 viz received from withdrawal from social capital
08.12.2023 00:40:12 628.97 viz received from withdrawal from social capital
07.12.2023 00:40:12 628.97 viz received from withdrawal from social capital
06.12.2023 00:40:12 628.97 viz received from withdrawal from social capital
05.12.2023 00:40:12 628.97 viz received from withdrawal from social capital
04.12.2023 00:40:12 628.97 viz received from withdrawal from social capital
03.12.2023 00:40:12 628.97 viz received from withdrawal from social capital
02.12.2023 00:40:12 628.97 viz received from withdrawal from social capital
01.12.2023 00:40:12 628.97 viz received from withdrawal from social capital
30.11.2023 00:40:12 628.97 viz received from withdrawal from social capital
29.11.2023 00:40:12 A social capital withdraw has been initiated by the 16 611.00 viz
29.11.2023 00:37:39 17 765.70 viz transfered to
24.11.2023 23:47:51 Witness was enabled, signing key VIZ8ZZqJkrF1L8hNdiGxdDJaUVoF7Np5ES1tgShUXZS8Gu8Uceuhe, information
24.11.2023 22:30:03 The withdrawal of social capital was stopped
24.11.2023 22:30:00 A social capital withdraw has been initiated by the 16 504.21 viz
13.09.2023 04:51:15 Witness deactivated
10.08.2023 10:00:00 Witness was enabled, signing key VIZ8ZZqJkrF1L8hNdiGxdDJaUVoF7Np5ES1tgShUXZS8Gu8Uceuhe, information
10.08.2023 05:11:42 Witness deactivated
04.08.2023 00:04:24 407.07 viz received from withdrawal from social capital
03.08.2023 00:04:24 703.61 viz received from withdrawal from social capital
02.08.2023 00:04:24 703.61 viz received from withdrawal from social capital
01.08.2023 00:04:24 703.61 viz received from withdrawal from social capital
31.07.2023 00:04:24 703.61 viz received from withdrawal from social capital
30.07.2023 00:04:24 703.61 viz received from withdrawal from social capital
29.07.2023 00:04:24 703.61 viz received from withdrawal from social capital
28.07.2023 00:04:24 703.61 viz received from withdrawal from social capital
27.07.2023 00:04:24 703.61 viz received from withdrawal from social capital
26.07.2023 00:04:24 703.61 viz received from withdrawal from social capital
25.07.2023 00:04:24 703.61 viz received from withdrawal from social capital
24.07.2023 00:04:24 703.61 viz received from withdrawal from social capital
23.07.2023 00:04:24 703.61 viz received from withdrawal from social capital
22.07.2023 00:04:24 703.61 viz received from withdrawal from social capital
21.07.2023 00:04:24 703.61 viz received from withdrawal from social capital
20.07.2023 00:04:24 703.61 viz received from withdrawal from social capital
19.07.2023 00:04:24 703.61 viz received from withdrawal from social capital
18.07.2023 00:04:24 703.61 viz received from withdrawal from social capital
17.07.2023 00:04:24 703.61 viz received from withdrawal from social capital
16.07.2023 00:04:24 703.61 viz received from withdrawal from social capital
15.07.2023 00:04:24 703.61 viz received from withdrawal from social capital
14.07.2023 00:04:24 703.61 viz received from withdrawal from social capital
13.07.2023 00:04:24 703.61 viz received from withdrawal from social capital
12.07.2023 00:04:24 703.61 viz received from withdrawal from social capital
11.07.2023 00:04:24 703.61 viz received from withdrawal from social capital
10.07.2023 00:04:24 703.61 viz received from withdrawal from social capital
09.07.2023 00:04:24 703.61 viz received from withdrawal from social capital
08.07.2023 00:04:24 A social capital withdraw has been initiated by the 18 700.77 viz
24.06.2023 23:05:12 Witness was enabled, signing key VIZ8ZZqJkrF1L8hNdiGxdDJaUVoF7Np5ES1tgShUXZS8Gu8Uceuhe, information
23.06.2023 13:06:15 Witness deactivated
05.05.2023 15:25:27 10 000.00 viz transfered to
23.04.2023 23:42:00 370.08 viz received from withdrawal from social capital
22.04.2023 23:42:00 385.20 viz received from withdrawal from social capital
21.04.2023 23:42:00 385.20 viz received from withdrawal from social capital
20.04.2023 23:42:00 385.20 viz received from withdrawal from social capital
19.04.2023 23:42:00 385.20 viz received from withdrawal from social capital
18.04.2023 23:42:00 385.20 viz received from withdrawal from social capital
17.04.2023 23:42:00 385.20 viz received from withdrawal from social capital
16.04.2023 23:42:00 385.20 viz received from withdrawal from social capital
15.04.2023 23:42:00 385.20 viz received from withdrawal from social capital
14.04.2023 23:42:00 385.20 viz received from withdrawal from social capital
13.04.2023 23:42:00 385.20 viz received from withdrawal from social capital
12.04.2023 23:42:00 385.20 viz received from withdrawal from social capital
11.04.2023 23:42:00 385.20 viz received from withdrawal from social capital
10.04.2023 23:42:00 385.20 viz received from withdrawal from social capital
09.04.2023 23:42:00 385.20 viz received from withdrawal from social capital
08.04.2023 23:42:00 385.20 viz received from withdrawal from social capital
07.04.2023 23:42:00 385.20 viz received from withdrawal from social capital
06.04.2023 23:42:00 385.20 viz received from withdrawal from social capital
05.04.2023 23:42:00 385.20 viz received from withdrawal from social capital
04.04.2023 23:42:00 385.20 viz received from withdrawal from social capital
03.04.2023 23:42:00 385.20 viz received from withdrawal from social capital
02.04.2023 23:42:00 385.20 viz received from withdrawal from social capital
01.04.2023 23:42:00 385.20 viz received from withdrawal from social capital
31.03.2023 23:42:00 385.20 viz received from withdrawal from social capital
30.03.2023 23:42:00 385.20 viz received from withdrawal from social capital
29.03.2023 23:42:00 385.20 viz received from withdrawal from social capital
28.03.2023 23:42:00 A social capital withdraw has been initiated by the 10 000.00 viz
28.03.2023 23:37:48 8 100.00 viz transfered to
03.03.2023 00:42:39 1 666.12 viz received from withdrawal from social capital
02.03.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
01.03.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
28.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
28.02.2023 00:05:27 52 980.31 viz transfered to
27.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
26.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
25.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
24.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
23.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
22.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
21.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
20.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
19.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
18.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
17.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
16.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
15.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
14.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
13.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
12.02.2023 00:42:39 2 166.26 viz received from withdrawal from social capital
Русский / English