Transaction 735AF7C9A163A11562A5F4E4B5AF6F156882A0FE

Block: 41585833


Operations

Operation type JSON
transfer_to_vesting
{"from":"viz-social-bot","to":"okolozakharov","amount":"1.311 VIZ"}
Русский / English