Property account_creation_fee

Account creation fee (viz)

Value for the block range 56835429–56835450: 1.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 1.00 viz
2 denis-skripnik 1.00 viz
3 delegat.viz.plus 1.00 viz
4 xchng 1.00 viz
5 mad-max 1.00 viz
6 lexai 1.00 viz
7 creativity 1.00 viz
8 charity 1.00 viz
9 id 1.00 viz
10 lindsay 1.00 viz
11 social 1.00 viz
12 pzm.space 1.00 viz
13 prizm.space 1.00 viz
14 monsterhigh 1.00 viz
15 m0ssa99 1.00 viz
16 miculet 1.00 viz
17 micu 1.00 viz
18 walker 1.00 viz
19 yamilet 1.00 viz
20 tyler 1.00 viz
21 nicholas 1.00 viz
22 uranium 1.00 viz
23 mramazing 1.00 viz
24 shimmer 1.00 viz
25 imperio 1.00 viz
26 priority 1.00 viz
27 esther 1.00 viz
28 angelic 1.00 viz
29 hurry 1.00 viz
30 lauren 1.00 viz
31 galeanthropy 1.00 viz
32 vizz 1.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
25.02.2024 17:53:33 GMT1.00 viz
21.02.2024 23:36:03 GMT1.00 viz
Русский / English