Property account_on_sale_fee

Fee for putting an account on sale (viz)

Value for the block range 38341443–38341464: 10.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 delegat.viz.plus 10.00 viz
2 solox 10.00 viz
3 lex 10.00 viz
4 xchng 10.00 viz
5 id 10.00 viz
6 mad-max 10.00 viz
7 prizm.space 10.00 viz
8 pzm.space 10.00 viz
9 liveone 10.00 viz
10 jackvote 10.00 viz
11 kelechek 10.00 viz
12 lexai 10.00 viz
13 retroscope 10.00 viz
14 wildviz 10.00 viz
15 lindsay 10.00 viz
16 web3 10.00 viz
17 info 10.00 viz
18 monsterhigh 10.00 viz
19 t3 10.00 viz
20 assets 10.00 viz
21 php 10.00 viz
22 micu 10.00 viz
23 miculet 10.00 viz
24 viz-php 10.00 viz
25 tyler 10.00 viz
26 esther 10.00 viz
27 uranium 10.00 viz
28 walker 10.00 viz
29 m0ssa99 10.00 viz
30 imperio 10.00 viz
31 priority 10.00 viz
32 lauren 10.00 viz
33 yamilet 10.00 viz
34 t3ran13 10.00 viz
35 hurry 10.00 viz
36 shimmer 10.00 viz
37 nicholas 10.00 viz
38 galeanthropy 10.00 viz
39 mramazing 10.00 viz
40 angelic 10.00 viz
41 vizz 0.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
24.05.2022 05:36:42 GMT10.00 viz
20.05.2022 12:15:09 GMT10.00 viz
Русский / English