Property committee_create_request_fee

Fee for creating request to the DAO Fund (viz)

Value for the block range 32096715–32096736: 100.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 100.00 viz
2 denis-skripnik 100.00 viz
3 xchng 10.00 viz
4 viz.media 100.00 viz
5 id 50.00 viz
6 delegat.viz.plus 100.00 viz
7 lindsay 100.00 viz
8 mad-max 100.00 viz
9 jackvote 100.00 viz
10 solox 100.00 viz
11 photoclub 100.00 viz
12 litrbooh 100.00 viz
13 liveone 100.00 viz
14 ae.witness 100.00 viz
15 lb 100.00 viz
16 retroscope 100.00 viz
17 wildviz 10.00 viz
18 lexai 100.00 viz
19 info 100.00 viz
20 web3 100.00 viz
21 t3 100.00 viz
22 umka 100.00 viz
23 assets 100.00 viz
24 micu 100.00 viz
25 php 100.00 viz
26 viz-php 100.00 viz
27 t3ran13 100.00 viz
28 lauren 100.00 viz
29 miculet 100.00 viz
30 uranium 100.00 viz
31 m0ssa99 100.00 viz
32 galeanthropy 100.00 viz
33 esther 100.00 viz
34 tole-poher-na-delegatov 100.00 viz
35 walker 100.00 viz
36 hurry 100.00 viz
37 tyler 100.00 viz
38 imperio 100.00 viz
39 yamilet 100.00 viz
40 priority 100.00 viz
41 nicholas 100.00 viz
42 mramazing 100.00 viz
43 shimmer 100.00 viz
44 angelic 100.00 viz
45 w21.viz.plus 100.00 viz
46 w13.viz.plus 100.00 viz
47 w11.viz.plus 100.00 viz
48 w12.viz.plus 100.00 viz
49 w23.viz.plus 100.00 viz
50 w22.viz.plus 100.00 viz
51 vizz 0.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
19.10.2021 08:10:36 GMT100.00 viz
15.10.2021 14:39:09 GMT100.00 viz
Русский / English