Property committee_create_request_fee

Fee for creating request to the DAO Fund (viz)

Value for the block range 49044303–49044324: 100.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 100.00 viz
2 denis-skripnik 100.00 viz
3 delegat.viz.plus 100.00 viz
4 xchng 10.00 viz
5 id 50.00 viz
6 mad-max 100.00 viz
7 jackvote 100.00 viz
8 lindsay 100.00 viz
9 lexai 100.00 viz
10 liveone 100.00 viz
11 wildviz 10.00 viz
12 retroscope 100.00 viz
13 prizm.space 100.00 viz
14 pzm.space 100.00 viz
15 monsterhigh 100.00 viz
16 m0ssa99 100.00 viz
17 priority 100.00 viz
18 lauren 100.00 viz
19 nicholas 100.00 viz
20 miculet 100.00 viz
21 uranium 100.00 viz
22 angelic 100.00 viz
23 imperio 100.00 viz
24 esther 100.00 viz
25 hurry 100.00 viz
26 mramazing 100.00 viz
27 micu 100.00 viz
28 shimmer 100.00 viz
29 tyler 100.00 viz
30 galeanthropy 100.00 viz
31 walker 100.00 viz
32 yamilet 100.00 viz
33 vizz 0.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
30.05.2023 23:54:30 GMT100.00 viz
26.05.2023 22:26:27 GMT100.00 viz
Русский / English