Property committee_create_request_fee

Fee for creating request to the DAO Fund (viz)

Value for the block range 38341254–38341275: 100.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 delegat.viz.plus 100.00 viz
2 solox 100.00 viz
3 lex 100.00 viz
4 xchng 10.00 viz
5 id 50.00 viz
6 mad-max 100.00 viz
7 pzm.space 100.00 viz
8 prizm.space 100.00 viz
9 liveone 100.00 viz
10 jackvote 100.00 viz
11 kelechek 100.00 viz
12 lexai 100.00 viz
13 retroscope 100.00 viz
14 wildviz 10.00 viz
15 lindsay 100.00 viz
16 web3 100.00 viz
17 info 100.00 viz
18 monsterhigh 100.00 viz
19 t3 100.00 viz
20 assets 100.00 viz
21 php 100.00 viz
22 micu 100.00 viz
23 miculet 100.00 viz
24 viz-php 100.00 viz
25 tyler 100.00 viz
26 esther 100.00 viz
27 uranium 100.00 viz
28 walker 100.00 viz
29 m0ssa99 100.00 viz
30 lauren 100.00 viz
31 imperio 100.00 viz
32 priority 100.00 viz
33 yamilet 100.00 viz
34 t3ran13 100.00 viz
35 hurry 100.00 viz
36 shimmer 100.00 viz
37 nicholas 100.00 viz
38 galeanthropy 100.00 viz
39 mramazing 100.00 viz
40 angelic 100.00 viz
41 vizz 0.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
24.05.2022 05:27:15 GMT100.00 viz
20.05.2022 12:05:42 GMT100.00 viz
Русский / English