Property committee_create_request_fee

Fee for creating request to the DAO Fund (viz)

Value for the block range 59256162–59256183: 100.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 100.00 viz
2 denis-skripnik 100.00 viz
3 delegat.viz.plus 100.00 viz
4 id 50.00 viz
5 jackvote 100.00 viz
6 social 100.00 viz
7 lexai 100.00 viz
8 mad-max 100.00 viz
9 retroscope 100.00 viz
10 creativity 100.00 viz
11 charity 100.00 viz
12 lindsay 100.00 viz
13 monsterhigh 100.00 viz
14 prizm.space 100.00 viz
15 pzm.space 100.00 viz
16 m0ssa99 100.00 viz
17 miculet 100.00 viz
18 micu 100.00 viz
19 walker 100.00 viz
20 yamilet 100.00 viz
21 tyler 100.00 viz
22 esther 100.00 viz
23 lauren 100.00 viz
24 nicholas 100.00 viz
25 shimmer 100.00 viz
26 angelic 100.00 viz
27 uranium 100.00 viz
28 mramazing 100.00 viz
29 imperio 100.00 viz
30 hurry 100.00 viz
31 priority 100.00 viz
32 galeanthropy 100.00 viz
33 vizz 0.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
19.05.2024 20:06:36 GMT100.00 viz
16.05.2024 02:19:48 GMT100.00 viz
Русский / English