Property create_account_delegation_ratio

Account creation cost by delegating (delegated viz)

Value for the block range 38341527–38341548: 10.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 delegat.viz.plus 10.00 viz
2 solox 10.00 viz
3 lex 10.00 viz
4 xchng 10.00 viz
5 id 10.00 viz
6 mad-max 10.00 viz
7 prizm.space 10.00 viz
8 pzm.space 10.00 viz
9 liveone 10.00 viz
10 jackvote 10.00 viz
11 kelechek 10.00 viz
12 lexai 10.00 viz
13 retroscope 10.00 viz
14 wildviz 10.00 viz
15 lindsay 10.00 viz
16 web3 1.00 viz
17 info 1.00 viz
18 monsterhigh 10.00 viz
19 t3 1.00 viz
20 assets 1.00 viz
21 php 1.00 viz
22 micu 10.00 viz
23 miculet 10.00 viz
24 viz-php 1.00 viz
25 tyler 10.00 viz
26 esther 10.00 viz
27 uranium 10.00 viz
28 walker 10.00 viz
29 m0ssa99 10.00 viz
30 imperio 10.00 viz
31 priority 10.00 viz
32 yamilet 10.00 viz
33 lauren 10.00 viz
34 t3ran13 1.00 viz
35 hurry 10.00 viz
36 shimmer 10.00 viz
37 nicholas 10.00 viz
38 galeanthropy 10.00 viz
39 mramazing 10.00 viz
40 angelic 10.00 viz
41 vizz 10.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
24.05.2022 05:40:54 GMT10.00 viz
20.05.2022 12:19:24 GMT10.00 viz
Русский / English