Property create_account_delegation_ratio

Account creation cost by delegating (delegated viz)

Value for the block range 56835912–56835933: 10.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 10.00 viz
2 denis-skripnik 10.00 viz
3 delegat.viz.plus 10.00 viz
4 xchng 10.00 viz
5 jackvote 10.00 viz
6 mad-max 10.00 viz
7 lexai 10.00 viz
8 id 10.00 viz
9 charity 10.00 viz
10 creativity 10.00 viz
11 lindsay 10.00 viz
12 retroscope 10.00 viz
13 social 10.00 viz
14 pzm.space 10.00 viz
15 prizm.space 10.00 viz
16 monsterhigh 10.00 viz
17 m0ssa99 10.00 viz
18 miculet 10.00 viz
19 micu 10.00 viz
20 walker 10.00 viz
21 yamilet 10.00 viz
22 tyler 10.00 viz
23 angelic 10.00 viz
24 priority 10.00 viz
25 nicholas 10.00 viz
26 imperio 10.00 viz
27 mramazing 10.00 viz
28 shimmer 10.00 viz
29 uranium 10.00 viz
30 esther 10.00 viz
31 galeanthropy 10.00 viz
32 hurry 10.00 viz
33 lauren 10.00 viz
34 vizz 10.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
25.02.2024 18:17:42 GMT10.00 viz
22.02.2024 00:00:12 GMT10.00 viz
Русский / English