Property create_account_delegation_ratio

Account creation cost by delegating (delegated viz)

Value for the block range 34872747–34872768: 10.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 xchng 10.00 viz
2 denis-skripnik 10.00 viz
3 viz.media 10.00 viz
4 lex 10.00 viz
5 id 10.00 viz
6 mad-max 10.00 viz
7 solox 10.00 viz
8 liveone 10.00 viz
9 lexai 10.00 viz
10 jackvote 10.00 viz
11 wildviz 10.00 viz
12 photoclub 100.00 viz
13 litrbooh 100.00 viz
14 lindsay 10.00 viz
15 retroscope 10.00 viz
16 lb 100.00 viz
17 web3 1.00 viz
18 info 1.00 viz
19 t3 1.00 viz
20 assets 1.00 viz
21 php 1.00 viz
22 micu 10.00 viz
23 miculet 10.00 viz
24 viz-php 1.00 viz
25 walker 10.00 viz
26 uranium 10.00 viz
27 imperio 10.00 viz
28 nicholas 10.00 viz
29 priority 10.00 viz
30 tyler 10.00 viz
31 yamilet 10.00 viz
32 t3ran13 1.00 viz
33 tole-poher-na-delegatov 10.00 viz
34 angelic 10.00 viz
35 shimmer 10.00 viz
36 galeanthropy 10.00 viz
37 hurry 10.00 viz
38 mramazing 10.00 viz
39 esther 10.00 viz
40 m0ssa99 10.00 viz
41 lauren 10.00 viz
42 vizz 10.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
23.01.2022 18:01:48 GMT10.00 viz
20.01.2022 00:44:21 GMT10.00 viz
Русский / English