Property create_account_delegation_ratio

Account creation cost by delegating (delegated viz)

Value for the block range 59425233–59425254: 10.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 10.00 viz
2 denis-skripnik 10.00 viz
3 delegat.viz.plus 10.00 viz
4 id 10.00 viz
5 jackvote 10.00 viz
6 social 10.00 viz
7 lexai 10.00 viz
8 mad-max 10.00 viz
9 charity 10.00 viz
10 creativity 10.00 viz
11 retroscope 10.00 viz
12 prizm.space 10.00 viz
13 pzm.space 10.00 viz
14 m0ssa99 10.00 viz
15 miculet 10.00 viz
16 micu 10.00 viz
17 walker 10.00 viz
18 yamilet 10.00 viz
19 tyler 10.00 viz
20 imperio 10.00 viz
21 priority 10.00 viz
22 shimmer 10.00 viz
23 mramazing 10.00 viz
24 lauren 10.00 viz
25 hurry 10.00 viz
26 uranium 10.00 viz
27 nicholas 10.00 viz
28 esther 10.00 viz
29 angelic 10.00 viz
30 galeanthropy 10.00 viz
31 vizz 10.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
25.05.2024 17:06:15 GMT10.00 viz
21.05.2024 23:27:42 GMT10.00 viz
Русский / English