Property create_account_delegation_ratio

Account creation cost by delegating (delegated viz)

Value for the block range 47131497–47131518: 10.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 10.00 viz
2 denis-skripnik 10.00 viz
3 delegat.viz.plus 10.00 viz
4 xchng 10.00 viz
5 mad-max 10.00 viz
6 jackvote 10.00 viz
7 id 10.00 viz
8 lindsay 10.00 viz
9 lexai 10.00 viz
10 liveone 10.00 viz
11 wildviz 10.00 viz
12 prizm.space 10.00 viz
13 pzm.space 10.00 viz
14 retroscope 10.00 viz
15 monsterhigh 10.00 viz
16 web3 1.00 viz
17 info 1.00 viz
18 m0ssa99 10.00 viz
19 t3 1.00 viz
20 nicholas 10.00 viz
21 mramazing 10.00 viz
22 lauren 10.00 viz
23 imperio 10.00 viz
24 esther 10.00 viz
25 tyler 10.00 viz
26 angelic 10.00 viz
27 miculet 10.00 viz
28 micu 10.00 viz
29 shimmer 10.00 viz
30 uranium 10.00 viz
31 galeanthropy 10.00 viz
32 hurry 10.00 viz
33 priority 10.00 viz
34 walker 10.00 viz
35 yamilet 10.00 viz
36 vizz 10.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
25.03.2023 13:36:45 GMT10.00 viz
21.03.2023 19:37:06 GMT10.00 viz
Русский / English