Property create_paid_subscription_fee

Fee for creating a paid subscription (viz)

Value for the block range 56835324–56835345: 100.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 100.00 viz
2 denis-skripnik 50.00 viz
3 delegat.viz.plus 100.00 viz
4 xchng 10.00 viz
5 jackvote 100.00 viz
6 mad-max 100.00 viz
7 lexai 100.00 viz
8 creativity 100.00 viz
9 charity 100.00 viz
10 id 50.00 viz
11 retroscope 100.00 viz
12 lindsay 100.00 viz
13 social 100.00 viz
14 pzm.space 100.00 viz
15 prizm.space 100.00 viz
16 monsterhigh 100.00 viz
17 m0ssa99 100.00 viz
18 miculet 100.00 viz
19 micu 100.00 viz
20 walker 100.00 viz
21 yamilet 100.00 viz
22 tyler 100.00 viz
23 priority 100.00 viz
24 esther 100.00 viz
25 imperio 100.00 viz
26 lauren 100.00 viz
27 angelic 100.00 viz
28 mramazing 100.00 viz
29 hurry 100.00 viz
30 shimmer 100.00 viz
31 uranium 100.00 viz
32 galeanthropy 100.00 viz
33 nicholas 100.00 viz
34 vizz 0.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
25.02.2024 17:48:09 GMT100.00 viz
21.02.2024 23:30:48 GMT100.00 viz
Русский / English