Property create_paid_subscription_fee

Fee for creating a paid subscription (viz)

Value for the block range 49046046–49046067: 100.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 100.00 viz
2 denis-skripnik 50.00 viz
3 delegat.viz.plus 100.00 viz
4 xchng 10.00 viz
5 id 50.00 viz
6 mad-max 100.00 viz
7 jackvote 100.00 viz
8 lindsay 100.00 viz
9 lexai 100.00 viz
10 liveone 100.00 viz
11 wildviz 10.00 viz
12 retroscope 100.00 viz
13 prizm.space 100.00 viz
14 pzm.space 100.00 viz
15 monsterhigh 100.00 viz
16 m0ssa99 100.00 viz
17 lauren 100.00 viz
18 angelic 100.00 viz
19 micu 100.00 viz
20 shimmer 100.00 viz
21 tyler 100.00 viz
22 galeanthropy 100.00 viz
23 miculet 100.00 viz
24 uranium 100.00 viz
25 priority 100.00 viz
26 nicholas 100.00 viz
27 esther 100.00 viz
28 mramazing 100.00 viz
29 imperio 100.00 viz
30 hurry 100.00 viz
31 walker 100.00 viz
32 yamilet 100.00 viz
33 vizz 0.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
31.05.2023 01:21:39 GMT100.00 viz
27.05.2023 00:14:33 GMT100.00 viz
Русский / English