Property create_paid_subscription_fee

Fee for creating a paid subscription (viz)

Value for the block range 60820347–60820368: 100.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 100.00 viz
2 denis-skripnik 50.00 viz
3 delegat.viz.plus 100.00 viz
4 id 50.00 viz
5 lexai 100.00 viz
6 mad-max 100.00 viz
7 pzm.space 100.00 viz
8 prizm.space 100.00 viz
9 m0ssa99 100.00 viz
10 miculet 100.00 viz
11 micu 100.00 viz
12 walker 100.00 viz
13 yamilet 100.00 viz
14 tyler 100.00 viz
15 priority 100.00 viz
16 esther 100.00 viz
17 hurry 100.00 viz
18 angelic 100.00 viz
19 mramazing 100.00 viz
20 shimmer 100.00 viz
21 uranium 100.00 viz
22 nicholas 100.00 viz
23 imperio 100.00 viz
24 galeanthropy 100.00 viz
25 lauren 100.00 viz
26 vizz 0.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
13.07.2024 04:03:27 GMT100.00 viz
09.07.2024 09:52:54 GMT100.00 viz
Русский / English