Property create_paid_subscription_fee

Fee for creating a paid subscription (viz)

Value for the block range 34874301–34874322: 100.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 xchng 10.00 viz
2 denis-skripnik 50.00 viz
3 viz.media 100.00 viz
4 lex 100.00 viz
5 id 50.00 viz
6 mad-max 100.00 viz
7 solox 100.00 viz
8 liveone 100.00 viz
9 lexai 100.00 viz
10 jackvote 100.00 viz
11 wildviz 10.00 viz
12 photoclub 100.00 viz
13 litrbooh 100.00 viz
14 lindsay 100.00 viz
15 retroscope 100.00 viz
16 lb 100.00 viz
17 web3 100.00 viz
18 info 100.00 viz
19 t3 100.00 viz
20 assets 100.00 viz
21 php 100.00 viz
22 micu 100.00 viz
23 miculet 100.00 viz
24 viz-php 100.00 viz
25 walker 100.00 viz
26 uranium 100.00 viz
27 imperio 100.00 viz
28 priority 100.00 viz
29 tyler 100.00 viz
30 nicholas 100.00 viz
31 yamilet 100.00 viz
32 t3ran13 100.00 viz
33 tole-poher-na-delegatov 100.00 viz
34 angelic 100.00 viz
35 shimmer 100.00 viz
36 galeanthropy 100.00 viz
37 hurry 100.00 viz
38 mramazing 100.00 viz
39 esther 100.00 viz
40 m0ssa99 100.00 viz
41 lauren 100.00 viz
42 vizz 0.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
23.01.2022 19:19:30 GMT100.00 viz
20.01.2022 02:02:03 GMT100.00 viz
Русский / English