Property min_delegation

Minimum number of tokens for delegation (viz)

Value for the block range 38341233–38341254: 1.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 delegat.viz.plus 1.00 viz
2 solox 1.00 viz
3 lex 1.00 viz
4 xchng 1.00 viz
5 id 1.00 viz
6 mad-max 1.00 viz
7 prizm.space 0.00 viz
8 pzm.space 0.00 viz
9 liveone 1.00 viz
10 jackvote 1.00 viz
11 kelechek 1.00 viz
12 lexai 1.00 viz
13 retroscope 1.00 viz
14 wildviz 1.00 viz
15 lindsay 1.00 viz
16 web3 0.00 viz
17 info 0.00 viz
18 monsterhigh 1.00 viz
19 t3 0.00 viz
20 assets 0.00 viz
21 php 0.00 viz
22 micu 1.00 viz
23 miculet 1.00 viz
24 viz-php 0.00 viz
25 tyler 1.00 viz
26 esther 1.00 viz
27 uranium 1.00 viz
28 walker 1.00 viz
29 m0ssa99 1.00 viz
30 lauren 1.00 viz
31 imperio 1.00 viz
32 priority 1.00 viz
33 yamilet 1.00 viz
34 t3ran13 0.00 viz
35 hurry 1.00 viz
36 shimmer 1.00 viz
37 nicholas 1.00 viz
38 galeanthropy 1.00 viz
39 mramazing 1.00 viz
40 angelic 1.00 viz
41 vizz 0.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
24.05.2022 05:26:12 GMT1.00 viz viz
20.05.2022 12:04:39 GMT1.00 viz viz
Русский / English