Property vote_accounting_min_rshares

Minimum amount of award capital (viz)

Value for the block range 59256183–59256204: 10.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 10.00 viz
2 denis-skripnik 1.00 viz
3 delegat.viz.plus 10.00 viz
4 id 1.00 viz
5 jackvote 5.00 viz
6 social 5.00 viz
7 lexai 10.00 viz
8 mad-max 1.00 viz
9 retroscope 5.00 viz
10 charity 0.10 viz
11 creativity 0.01 viz
12 lindsay 10.00 viz
13 monsterhigh 10.00 viz
14 prizm.space 5.00 viz
15 pzm.space 5.00 viz
16 m0ssa99 10.00 viz
17 miculet 10.00 viz
18 micu 10.00 viz
19 walker 10.00 viz
20 yamilet 10.00 viz
21 tyler 10.00 viz
22 galeanthropy 10.00 viz
23 priority 10.00 viz
24 esther 10.00 viz
25 lauren 10.00 viz
26 nicholas 10.00 viz
27 shimmer 10.00 viz
28 angelic 10.00 viz
29 uranium 10.00 viz
30 mramazing 10.00 viz
31 imperio 10.00 viz
32 hurry 10.00 viz
33 vizz 5.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
19.05.2024 20:07:39 GMT10.00 viz
16.05.2024 02:20:51 GMT10.00 viz
Русский / English