Property vote_accounting_min_rshares

Minimum amount of award capital (viz)

Value for the block range 49044324–49044345: 10.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 10.00 viz
2 denis-skripnik 1.00 viz
3 delegat.viz.plus 10.00 viz
4 xchng 0.10 viz
5 id 1.00 viz
6 mad-max 1.00 viz
7 jackvote 5.00 viz
8 lindsay 10.00 viz
9 lexai 10.00 viz
10 liveone 0.50 viz
11 wildviz 0.10 viz
12 retroscope 5.00 viz
13 pzm.space 5.00 viz
14 prizm.space 5.00 viz
15 monsterhigh 10.00 viz
16 m0ssa99 10.00 viz
17 galeanthropy 10.00 viz
18 esther 10.00 viz
19 mramazing 10.00 viz
20 priority 10.00 viz
21 lauren 10.00 viz
22 nicholas 10.00 viz
23 miculet 10.00 viz
24 uranium 10.00 viz
25 angelic 10.00 viz
26 imperio 10.00 viz
27 hurry 10.00 viz
28 micu 10.00 viz
29 shimmer 10.00 viz
30 tyler 10.00 viz
31 walker 10.00 viz
32 yamilet 10.00 viz
33 vizz 5.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
30.05.2023 23:55:33 GMT10.00 viz
26.05.2023 22:27:27 GMT10.00 viz
Русский / English