Property witness_declaration_fee

Fee for declaring an account as a witness (viz)

Value for the block range 49045017–49045038: 10.00 viz

Witnesses properties

# Witness Property
1 lex 10.00 viz
2 denis-skripnik 10.00 viz
3 delegat.viz.plus 10.00 viz
4 xchng 10.00 viz
5 id 10.00 viz
6 mad-max 10.00 viz
7 jackvote 10.00 viz
8 lindsay 10.00 viz
9 lexai 10.00 viz
10 liveone 10.00 viz
11 wildviz 10.00 viz
12 retroscope 10.00 viz
13 prizm.space 10.00 viz
14 pzm.space 10.00 viz
15 monsterhigh 10.00 viz
16 m0ssa99 10.00 viz
17 tyler 10.00 viz
18 galeanthropy 10.00 viz
19 miculet 10.00 viz
20 uranium 10.00 viz
21 micu 10.00 viz
22 shimmer 10.00 viz
23 priority 10.00 viz
24 nicholas 10.00 viz
25 esther 10.00 viz
26 mramazing 10.00 viz
27 imperio 10.00 viz
28 lauren 10.00 viz
29 hurry 10.00 viz
30 angelic 10.00 viz
31 walker 10.00 viz
32 yamilet 10.00 viz
33 vizz 0.00 viz

Dynamics of change

Datetime Value
31.05.2023 00:30:12 GMT10.00 viz
26.05.2023 23:23:06 GMT10.00 viz
Русский / English