ae

АЕ

Created: genesis

Received awards: 27 967.05 viz

Benefactor awards: 31.94 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ5CGXciibeaHDpYWsFsP8eveAQTsdyRCpmMakwVbT8Nk3wjNCgv1 / 1
ActiveVIZ57U1NAA2Z6QZ2t9jTMTJqb6jGg5LkKfUEgZGBJjwtBrDr2FM3c1 / 1
RegularVIZ7gwNoE5C9EJvqa9iboM4HEYMf5HhivGTvwKq9pXJzjPLZRg8Si1 / 1
MemoVIZ8fu437oRTkQqe2f2o4VRUVgUCp1LgjsVx6wcrEiMW5vyfG69d4

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
300 001.01
−300 000.00
677 691.76 100%

Delegations

Account Capital (viz)
−300 000.00

DAO

Witness: No

Weight of the vote for a witness: 300 001 viz

List of votes for witnesses:


Operation history

Description
23.07.2021 14:41:36 7 420.44 viz received from
07.07.2021 16:11:24 15 020.00 viz received from with memo Done.
07.07.2021 15:50:36 15 010.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
04.07.2021 19:41:06 15 625.00 viz received from with memo Done.
04.07.2021 19:26:12 15 635.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
01.07.2021 23:41:57 12 260.00 viz received from with memo Transfer 34
01.07.2021 23:32:27 7 200.00 viz received from with memo Done.
01.07.2021 23:14:36 19 460.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
29.06.2021 19:40:24 50 294.00 viz received from
18.06.2021 03:33:30 12 500.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
18.06.2021 03:32:51 12 500.00 viz received from with memo Done.
16.06.2021 15:34:39 8 600.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
16.06.2021 15:34:03 8 600.00 viz received from with memo Done.
16.06.2021 11:52:06 removed his vote for witness
16.06.2021 11:51:54 voted for witness
14.06.2021 13:04:30 14 900.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
14.06.2021 13:02:42 14 900.00 viz received from with memo Done.
05.06.2021 23:53:33 2 501.22 viz received from
03.06.2021 23:38:00 4 210.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
03.06.2021 23:37:15 4 210.00 viz received from with memo Transfer 18
03.06.2021 14:12:15 13 200.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
03.06.2021 14:09:45 13 200.00 viz received from with memo Done.
02.06.2021 23:49:57 15 000.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
02.06.2021 23:47:12 15 000.00 viz received from with memo Done.
02.06.2021 23:14:06 20 000.00 viz transfered to with memo log:viz-bank
02.06.2021 23:11:45 20 000.00 viz received from with memo Done.
27.05.2021 18:16:06 3 502.21 viz received from
27.05.2021 18:15:57 654.50 viz received from
22.04.2021 13:00:18 4 433.43 viz received from
09.04.2021 20:39:12 80 244.00 viz received from with memo Transfer 1510
09.04.2021 19:59:39 80 500.00 viz transfered to with memo #Js1vTknEN96mg6qVjUknoUXYutctWJGi5hmLptwJu6HsHctzE…
31.03.2021 01:02:42 243.90 viz received from
25.03.2021 12:15:09 4 880.12 viz received from
09.03.2021 01:42:27 300 000.00 viz was delegated to
09.03.2021 01:40:06 15.31 viz received from withdrawal from social capital
08.03.2021 15:45:30 66.79 viz received from
08.03.2021 15:45:21 1 722.39 viz received from
08.03.2021 15:44:45 1 999.00 viz received from
08.03.2021 01:40:06 A social capital withdraw has been initiated by the 15.31 viz
07.03.2021 23:56:03 300 000.00 viz returned to social capital from delegation
07.03.2021 23:55:24 0.60 viz received from withdrawal from social capital
06.03.2021 23:56:00 Delegation revoked for
06.03.2021 23:55:24 A social capital withdraw has been initiated by the 15.92 viz
06.03.2021 23:04:03 0.55 viz received from withdrawal from social capital
05.03.2021 23:04:03 0.55 viz received from withdrawal from social capital
04.03.2021 23:04:03 0.55 viz received from withdrawal from social capital
03.03.2021 23:04:03 0.55 viz received from withdrawal from social capital
02.03.2021 23:04:03 0.55 viz received from withdrawal from social capital
02.03.2021 14:43:21 1.81 viz received as a reward from
02.03.2021 14:43:21 Received a reward from for 2% with memo ae/justdoit
02.03.2021 14:43:12 1.81 viz received as a reward from
02.03.2021 14:43:12 Received a reward from for 2% with memo ae/frozen3
02.03.2021 14:26:51 1.80 viz received as a reward from
02.03.2021 14:26:51 Received a reward from for 2% with memo https://viz.media/magazin-akkauntov-my-viz/
02.03.2021 11:31:39 90.68 viz received from
02.03.2021 11:30:12 861.20 viz received from
01.03.2021 23:04:03 0.55 viz received from withdrawal from social capital
28.02.2021 23:04:03 0.55 viz received from withdrawal from social capital
27.02.2021 23:04:03 A social capital withdraw has been initiated by the 14.34 viz
27.02.2021 18:44:18 775.90 viz received from
27.02.2021 18:44:06 473.13 viz received from
27.02.2021 13:09:15 8.16 viz received as a reward from
27.02.2021 13:09:15 Received a reward from for 2% with memo https://viz.media/novyj-raund-investiczij-vizplus/
27.02.2021 04:20:33 0.38 viz received from withdrawal from social capital
26.02.2021 04:20:33 0.38 viz received from withdrawal from social capital
25.02.2021 04:20:33 0.38 viz received from withdrawal from social capital
24.02.2021 04:20:33 0.38 viz received from withdrawal from social capital
23.02.2021 04:20:33 0.38 viz received from withdrawal from social capital
22.02.2021 04:20:33 0.38 viz received from withdrawal from social capital
21.02.2021 04:20:33 0.38 viz received from withdrawal from social capital
20.02.2021 04:20:33 0.38 viz received from withdrawal from social capital
19.02.2021 04:20:33 0.38 viz received from withdrawal from social capital
18.02.2021 04:20:33 A social capital withdraw has been initiated by the 9.59 viz
18.02.2021 01:43:54 0.31 viz received from withdrawal from social capital
17.02.2021 01:43:54 0.31 viz received from withdrawal from social capital
16.02.2021 11:59:09 10.00 viz transfered to
16.02.2021 01:43:54 0.31 viz received from withdrawal from social capital
15.02.2021 22:10:30 10.00 viz transfered to with memo ru:VIZ68nEp7ydsUHpnn9uz3mtMqqTdyELqLi9Pv7Ftfhcb6Qf…
15.02.2021 22:08:39 10.00 viz transfered to with memo fb:VIZ7z7wwa8ucqFQsbvnsup7BcTmdoUMhC2VDVa6LbTuaB2H…
15.02.2021 22:07:33 10.00 viz transfered to with memo vk:VIZ82mrmUDVjWXudbxFdgjfMFs1kywq5hdPAnQ6DrJq75GY…
15.02.2021 01:43:54 0.31 viz received from withdrawal from social capital
14.02.2021 01:43:54 0.31 viz received from withdrawal from social capital
13.02.2021 01:43:54 0.31 viz received from withdrawal from social capital
12.02.2021 01:43:54 0.31 viz received from withdrawal from social capital
11.02.2021 01:43:54 0.31 viz received from withdrawal from social capital
10.02.2021 01:43:54 0.31 viz received from withdrawal from social capital
09.02.2021 01:43:54 0.31 viz received from withdrawal from social capital
08.02.2021 01:43:54 0.31 viz received from withdrawal from social capital
07.02.2021 01:43:54 0.31 viz received from withdrawal from social capital
06.02.2021 18:15:09 7.45 viz received as a reward from
06.02.2021 18:15:09 Received a reward from for 8% with memo https://viz.media/viz-v-voprosah-i-otvetah/#161140…
06.02.2021 01:43:54 0.31 viz received from withdrawal from social capital
05.02.2021 01:43:54 0.31 viz received from withdrawal from social capital
04.02.2021 01:43:54 0.31 viz received from withdrawal from social capital
03.02.2021 01:43:54 0.31 viz received from withdrawal from social capital
02.02.2021 16:01:03 6 242.60 viz received from
02.02.2021 15:43:57 5.00 viz received from with memo #8A8TJBY7CxpV11tohdKxANFpVVDirk5ZcHDR5ZSL6WD5jmSDj…
02.02.2021 01:43:54 0.31 viz received from withdrawal from social capital
01.02.2021 01:43:54 0.31 viz received from withdrawal from social capital
31.01.2021 01:43:54 A social capital withdraw has been initiated by the 7.80 viz
Русский / English