bagdan

@bagdan

No account description

Created: 16.05.2020 09:17:00

Received awards: 4 295.21 viz

Benefactor awards: 29.80 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ51MMkXE4jKELnoVMZ7K1Z7BQ7Df9mPJmwUoXtbUeG31fS9UTpi1 / 1
ActiveVIZ5cQ2nvL1ByRvvVBsCa6FeQVxgyfRmhMhNrq3PdZQVKskHrfVo41 / 1
RegularVIZ5uNGX2UYi6NvhT5QXWgVya6LJvoJf54jvjt2J1znM2EV32msce1 / 1
MemoVIZ5iFY7SiHVJ94nhRjk6DuxqEZ585Eyq6pFwoonWwrHCZ1ko7hSj

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
20 547.97 6.44 39.61%

Delegations

Account Capital (viz)
Reclaimed 12 719.00

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
25.05.2022 03:54:12 0.02 viz received as a reward from
25.05.2022 03:54:12 Received a reward from for 1.5% with memo telegram:575990386
25.05.2022 03:42:48 Received a beneficiaries reward 0.00 viz from
25.05.2022 03:17:18 0.44 viz received as a reward from
25.05.2022 03:17:18 Received a reward from for 0.5% with memo telegram:575990386
25.05.2022 02:52:00 Received a beneficiaries reward 0.04 viz from
25.05.2022 02:23:51 Received a beneficiaries reward 0.00 viz from
25.05.2022 02:18:27 Received a beneficiaries reward 0.01 viz from
25.05.2022 02:18:18 0.04 viz received as a reward from
25.05.2022 02:18:18 Received a reward from for 0.01% with memo ๐ŸŽฒ
25.05.2022 02:18:06 Received a beneficiaries reward 0.00 viz from
25.05.2022 02:17:57 Received a beneficiaries reward 0.00 viz from
24.05.2022 22:25:24 36.07 viz received as a reward from
24.05.2022 22:25:24 Received a reward from for 6.34% with memo https://t.me/viz_mg_bot
24.05.2022 19:30:09 0.02 viz received as a reward from
24.05.2022 19:30:09 Received a reward from for 1.5% with memo telegram:575990386
24.05.2022 19:25:00 Received a beneficiaries reward 0.02 viz from
24.05.2022 19:10:21 Received a beneficiaries reward 0.00 viz from
24.05.2022 18:57:51 Received a beneficiaries reward 0.00 viz from
24.05.2022 18:52:54 0.02 viz received as a reward from
24.05.2022 18:52:54 Received a reward from for 0.72% with memo telegram:575990386
24.05.2022 18:50:36 Received a beneficiaries reward 0.01 viz from
24.05.2022 18:50:24 0.04 viz received as a reward from
24.05.2022 18:50:24 Received a reward from for 0.01% with memo ๐ŸŽฒ
24.05.2022 18:50:03 Received a beneficiaries reward 0.01 viz from
24.05.2022 18:49:54 Received a beneficiaries reward 0.01 viz from
24.05.2022 18:32:27 0.44 viz received as a reward from
24.05.2022 18:32:27 Received a reward from for 0.5% with memo telegram:575990386
24.05.2022 18:10:42 0.02 viz received as a reward from
24.05.2022 18:10:42 Received a reward from for 0.1% with memo telegram:575990386
24.05.2022 18:07:36 Received a beneficiaries reward 0.00 viz from
24.05.2022 18:07:30 0.05 viz received as a reward from
24.05.2022 18:07:30 Received a reward from for 1% with memo telegram:575990386
24.05.2022 18:05:24 Rewarding for 2.62% with memo telegram:263689955
24.05.2022 18:05:15 Rewarding for 2.62% with memo telegram:1160710658
24.05.2022 18:05:00 Rewarding for 2.62% with memo telegram:1131876138
24.05.2022 17:24:00 Received a beneficiaries reward 0.02 viz from
24.05.2022 17:23:51 Received a beneficiaries reward 0.00 viz from
24.05.2022 17:06:21 2.30 viz received from with memo withdraw:109289
24.05.2022 17:01:21 2.91 viz received from with memo withdraw:109247
24.05.2022 15:51:06 0.02 viz received as a reward from
24.05.2022 15:51:06 Received a reward from for 1.5% with memo telegram:575990386
24.05.2022 14:42:18 Received a beneficiaries reward 0.01 viz from
24.05.2022 14:30:54 Received a beneficiaries reward 0.00 viz from
24.05.2022 14:30:39 Received a beneficiaries reward 0.01 viz from
24.05.2022 14:30:24 Received a beneficiaries reward 0.01 viz from
24.05.2022 14:30:15 0.04 viz received as a reward from
24.05.2022 14:30:15 Received a reward from for 0.01% with memo ๐ŸŽฒ
24.05.2022 12:57:51 Received a beneficiaries reward 0.00 viz from
24.05.2022 12:57:42 0.04 viz received as a reward from
24.05.2022 12:57:42 Received a reward from for 0.01% with memo ๐ŸŽฒ
24.05.2022 12:57:30 Received a beneficiaries reward 0.00 viz from
24.05.2022 12:57:24 Received a beneficiaries reward 0.00 viz from
24.05.2022 11:50:24 Rewarding for 0.14% with memo telegram:160609747
24.05.2022 11:50:09 Received a beneficiaries reward 0.01 viz from
24.05.2022 11:19:21 Received a beneficiaries reward 0.02 viz from
24.05.2022 11:19:09 0.09 viz received as a reward from
24.05.2022 11:19:09 Received a reward from for 0.02% with memo ๐ŸŽฒ
24.05.2022 11:12:48 Received a beneficiaries reward 0.00 viz from
24.05.2022 11:10:27 Received a beneficiaries reward 0.00 viz from
24.05.2022 10:26:42 0.02 viz received as a reward from
24.05.2022 10:26:42 Received a reward from for 1.4% with memo telegram:575990386
24.05.2022 08:46:57 0.02 viz received as a reward from
24.05.2022 08:46:57 Received a reward from for 1.5% with memo telegram:575990386
24.05.2022 07:50:54 0.01 viz received as a reward from
24.05.2022 07:50:54 Received a reward from for 2% with memo telegram:575990386
24.05.2022 07:43:42 0.02 viz received as a reward from
24.05.2022 07:43:42 Received a reward from for 4% with memo telegram:575990386
24.05.2022 06:26:18 Received a beneficiaries reward 0.02 viz from
24.05.2022 06:26:09 Received a beneficiaries reward 0.01 viz from
24.05.2022 06:03:27 0.07 viz received as a reward from
24.05.2022 06:03:27 Received a reward from for 0.9% with memo telegram:575990386
24.05.2022 06:03:15 Rewarding for 0.14% with memo telegram:158452914
24.05.2022 06:01:42 0.01 viz received as a reward from
24.05.2022 06:01:42 Received a reward from for 0.8% with memo telegram:575990386
24.05.2022 06:01:36 0.02 viz received as a reward from
24.05.2022 06:01:36 Received a reward from for 0.72% with memo telegram:575990386
24.05.2022 06:01:09 0.44 viz received as a reward from
24.05.2022 06:01:09 Received a reward from for 0.5% with memo telegram:575990386
24.05.2022 06:00:42 0.13 viz received as a reward from
24.05.2022 06:00:42 Received a reward from for 0.03% with memo ๐ŸŽฒ
24.05.2022 06:00:33 Received a beneficiaries reward 0.01 viz from
24.05.2022 03:35:03 Received a beneficiaries reward 0.00 viz from
24.05.2022 02:47:18 Received a beneficiaries reward 0.00 viz from
24.05.2022 01:19:45 24.03 viz received as a reward from
24.05.2022 01:19:45 Received a reward from for 4.29% with memo https://t.me/viz_mg_bot
23.05.2022 21:12:42 Received a beneficiaries reward 0.01 viz from
23.05.2022 19:32:45 Received a beneficiaries reward 0.00 viz from
23.05.2022 18:31:18 1.22 viz received from with memo withdraw:109177
23.05.2022 18:29:36 Received a beneficiaries reward 0.00 viz from
23.05.2022 18:22:24 Rewarding for 17% with memo split:-1001763489896:11016
23.05.2022 18:21:51 162.65 viz transfered to
23.05.2022 18:21:12 36.65 viz received from
23.05.2022 18:20:57 4.86 viz received from
23.05.2022 18:20:39 16.82 viz received from
23.05.2022 18:19:54 0.02 viz received as a reward from
23.05.2022 18:19:54 Received a reward from for 0.4% with memo telegram:575990386
23.05.2022 18:14:48 Received a beneficiaries reward 0.00 viz from
23.05.2022 18:14:36 0.12 viz received as a reward from
23.05.2022 18:14:36 Received a reward from for 0.03% with memo ๐ŸŽฒ
ะ ัƒััะบะธะน / English