bagdan

@bagdan

No account description

Created: 16.05.2020 09:17:00

Received awards: 7 211.44 viz

Benefactor awards: 305.04 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ51MMkXE4jKELnoVMZ7K1Z7BQ7Df9mPJmwUoXtbUeG31fS9UTpi1 / 1
ActiveVIZ5cQ2nvL1ByRvvVBsCa6FeQVxgyfRmhMhNrq3PdZQVKskHrfVo41 / 1
RegularVIZ5uNGX2UYi6NvhT5QXWgVya6LJvoJf54jvjt2J1znM2EV32msce1 / 1
MemoVIZ5iFY7SiHVJ94nhRjk6DuxqEZ585Eyq6pFwoonWwrHCZ1ko7hSj

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
26 317.33
βˆ’500.00
0.01 55.9%

Delegations

Account Capital (viz)
βˆ’500.00
Reclaimed 12 719.00

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
25.03.2023 13:33:00 4.30 viz received as a reward from
25.03.2023 13:33:00 Received a reward from for 0.14% with memo Farming VIZCHAIN for Mx021545f675f87ac85584748216a…
25.03.2023 12:36:00 0.38 viz received as a reward from
25.03.2023 12:36:00 Received a reward from for 0.07% with memo 🎰
25.03.2023 11:28:54 0.06 viz received as a reward from
25.03.2023 11:28:54 Received a reward from for 0.66% with memo telegram:575990386
25.03.2023 09:58:30 Received a beneficiaries reward 0.00 viz from
25.03.2023 09:36:00 0.33 viz received as a reward from
25.03.2023 09:36:00 Received a reward from for 0.06% with memo 🎰
25.03.2023 07:30:57 Rewarding for 0.08% with memo 575990386
25.03.2023 07:30:45 0.05 viz received as a reward from
25.03.2023 07:30:45 Received a reward from for 0.38% with memo telegram:575990386
25.03.2023 06:36:00 0.05 viz received as a reward from
25.03.2023 06:36:00 Received a reward from for 0.01% with memo 🎰
25.03.2023 06:19:24 0.10 viz received as a reward from
25.03.2023 06:19:24 Received a reward from for 1.2% with memo telegram:575990386
25.03.2023 06:07:39 0.06 viz received as a reward from
25.03.2023 06:07:39 Received a reward from for 0.51% with memo telegram:575990386
25.03.2023 06:03:39 0.02 viz received as a reward from
25.03.2023 06:03:39 Received a reward from for 0.5% with memo telegram:575990386
25.03.2023 05:52:51 0.03 viz received as a reward from
25.03.2023 05:52:51 Received a reward from for 0.8% with memo telegram:575990386
25.03.2023 05:40:27 Received a reward from for 0.11% with memo telegram:575990386
25.03.2023 05:26:48 0.05 viz received as a reward from
25.03.2023 05:26:48 Received a reward from for 0.01% with memo 🎰
25.03.2023 05:22:27 Received a reward from for 0.7% with memo telegram:575990386
25.03.2023 04:18:18 0.62 viz received as a reward from
25.03.2023 04:18:18 Received a reward from for 0.5% with memo telegram:575990386
25.03.2023 04:17:03 Received a beneficiaries reward 0.01 viz from
25.03.2023 04:02:48 0.06 viz received as a reward from
25.03.2023 04:02:48 Received a reward from for 0.5% with memo telegram:575990386
25.03.2023 03:36:24 0.01 viz received as a reward from
25.03.2023 03:36:24 Received a reward from for 0.6% with memo telegram:575990386
25.03.2023 03:36:00 0.05 viz received as a reward from
25.03.2023 03:36:00 Received a reward from for 0.01% with memo 🎰
25.03.2023 03:35:33 0.03 viz received as a reward from
25.03.2023 03:35:33 Received a reward from for 10% with memo telegram:575990386
25.03.2023 03:32:27 0.01 viz received as a reward from
25.03.2023 03:32:27 Received a reward from for 0.5% with memo telegram:575990386
25.03.2023 00:36:00 0.05 viz received as a reward from
25.03.2023 00:36:00 Received a reward from for 0.01% with memo 🎰
24.03.2023 21:36:00 0.10 viz received as a reward from
24.03.2023 21:36:00 Received a reward from for 0.02% with memo 🎰
24.03.2023 21:28:00 Rewarding for 0.09% with memo 575990386
24.03.2023 20:44:15 0.16 viz received as a reward from
24.03.2023 20:44:15 Received a reward from for 0.03% with memo 🎰
24.03.2023 19:53:09 Received a beneficiaries reward 0.01 viz from
24.03.2023 19:51:54 0.04 viz received as a reward from
24.03.2023 19:51:54 Received a reward from for 0.38% with memo telegram:575990386
24.03.2023 19:36:00 0.05 viz received as a reward from
24.03.2023 19:36:00 Received a reward from for 0.01% with memo 🎰
24.03.2023 19:17:45 Received a beneficiaries reward 0.01 viz from
24.03.2023 17:36:00 0.05 viz received as a reward from
24.03.2023 17:36:00 Received a reward from for 0.01% with memo 🎰
24.03.2023 17:32:00 Received a beneficiaries reward 0.00 viz from
24.03.2023 16:23:24 Received a beneficiaries reward 0.00 viz from
24.03.2023 16:20:15 0.04 viz received as a reward from
24.03.2023 16:20:15 Received a reward from for 0.42% with memo telegram:575990386
24.03.2023 16:16:21 0.06 viz received as a reward from
24.03.2023 16:16:21 Received a reward from for 1.5% with memo telegram:575990386
24.03.2023 16:12:36 0.03 viz received as a reward from
24.03.2023 16:12:36 Received a reward from for 7% with memo telegram:575990386
24.03.2023 16:12:24 0.56 viz received as a reward from
24.03.2023 16:12:24 Received a reward from for 0.5% with memo telegram:575990386
24.03.2023 15:57:12 0.05 viz received as a reward from
24.03.2023 15:57:12 Received a reward from for 0.01% with memo 🎰
24.03.2023 15:55:39 0.03 viz received as a reward from
24.03.2023 15:55:39 Received a reward from for 0.25% with memo telegram:575990386
24.03.2023 15:55:33 0.03 viz received as a reward from
24.03.2023 15:55:33 Received a reward from for 0.25% with memo telegram:575990386
24.03.2023 15:53:57 Rewarding for 10% with memo split:-1001763489896:15521
24.03.2023 15:53:21 Rewarding for 1.87% with memo telegram:1618454313
24.03.2023 15:53:12 Rewarding for 1.87% with memo telegram:873654564
24.03.2023 15:53:06 Rewarding for 1.87% with memo telegram:909692001
24.03.2023 15:52:57 Rewarding for 1.87% with memo telegram:543390966
24.03.2023 15:51:12 54.01 viz received to social capital from
24.03.2023 15:36:00 0.05 viz received as a reward from
24.03.2023 15:36:00 Received a reward from for 0.01% with memo 🎰
24.03.2023 15:32:00 Received a beneficiaries reward 0.01 viz from
24.03.2023 14:49:45 Received a beneficiaries reward 0.01 viz from
24.03.2023 14:29:51 0.10 viz received as a reward from
24.03.2023 14:29:51 Received a reward from for 2% with memo telegram:575990386
24.03.2023 13:57:03 Received a beneficiaries reward 0.00 viz from
24.03.2023 13:25:33 0.04 viz received as a reward from
24.03.2023 13:25:33 Received a reward from for 7% with memo telegram:575990386
24.03.2023 13:22:57 Received a beneficiaries reward 0.03 viz from
24.03.2023 13:14:33 0.05 viz received as a reward from
24.03.2023 13:14:33 Received a reward from for 0.01% with memo 🎰
24.03.2023 12:36:00 0.05 viz received as a reward from
24.03.2023 12:36:00 Received a reward from for 0.01% with memo 🎰
24.03.2023 12:32:00 Received a beneficiaries reward 0.00 viz from
24.03.2023 11:26:45 Rewarding for 0.09% with memo 575990386
24.03.2023 11:04:39 0.01 viz received as a reward from
24.03.2023 11:04:39 Received a reward from for 0.3% with memo telegram:575990386
24.03.2023 10:25:48 0.03 viz received as a reward from
24.03.2023 10:25:48 Received a reward from for 5% with memo telegram:575990386
24.03.2023 10:22:39 0.02 viz received as a reward from
24.03.2023 10:22:39 Received a reward from for 0.5% with memo telegram:575990386
24.03.2023 09:36:00 0.05 viz received as a reward from
24.03.2023 09:36:00 Received a reward from for 0.01% with memo 🎰
Русский / English