community

@community

No account description

Created: 29.09.2018 18:08:30


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ8dyJ2xKTrLSWV9YerbvAQPp9CT24ecW4UF5jNdV98LtfBnr6y51 / 1
ActiveVIZ5CgvLi4y6os5LEa5jDXesy4mnxu7XbjKrJx1i3odrErwhevJ3m1 / 1
RegularVIZ7P2mY1jEfPk5VGmEknZoVrubXHjK27Kq8UKmU4cfCv2aBvZvee1 / 1
MemoVIZ7fLQjUeupnJU7vpVJi3VJhzhz1kkWYAykwp5hB1r8oF35NRzWe

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
0.01
+10.06
0.00 100%

Delegations

Account Capital (viz)
+10.00

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
12.05.2020 18:46:15 Witness vote removed
12.05.2020 18:46:15 Witness vote removed
12.05.2020 18:46:12 Witness vote removed
12.05.2020 18:46:09 Witness vote removed
12.05.2020 18:46:09 Witness vote removed
12.05.2020 18:46:06 Witness vote removed
12.05.2020 18:46:06 Witness vote removed
10.01.2020 07:50:09 571 531.75 viz transfered to
08.01.2020 11:54:45 35 720.70 viz received from withdrawal from social capital
07.01.2020 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
06.01.2020 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
05.01.2020 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
04.01.2020 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
03.01.2020 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
02.01.2020 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
01.01.2020 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
31.12.2019 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
30.12.2019 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
29.12.2019 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
28.12.2019 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
27.12.2019 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
26.12.2019 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
25.12.2019 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
24.12.2019 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
24.12.2019 09:05:48 428 648.00 viz transfered to
23.12.2019 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
22.12.2019 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
21.12.2019 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
20.12.2019 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
19.12.2019 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
18.12.2019 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
17.12.2019 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
16.12.2019 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
15.12.2019 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
14.12.2019 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
13.12.2019 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
12.12.2019 11:54:45 35 720.71 viz received from withdrawal from social capital
11.12.2019 11:54:45 A social capital withdraw has been initiated by the 1 000 179.37 viz
11.12.2019 11:54:39 The withdrawal of social capital was stopped
11.12.2019 11:54:12 A social capital withdraw has been initiated by the 1 000 000.00 viz
11.12.2019 11:53:12 Vote for witness
11.12.2019 11:53:03 Vote for witness
11.12.2019 11:52:36 Witness vote removed
11.12.2019 11:52:24 Witness vote removed
11.12.2019 11:52:18 Witness vote removed
11.12.2019 11:52:15 Witness vote removed
11.12.2019 11:51:57 Witness vote removed
11.12.2019 11:51:51 Witness vote removed
14.01.2019 10:21:12 Vote for witness
14.01.2019 10:21:12 Vote for witness
14.01.2019 10:21:09 Vote for witness
14.01.2019 10:21:06 Vote for witness
14.01.2019 10:21:06 Vote for witness
14.01.2019 10:21:03 Vote for witness
14.01.2019 10:21:00 Vote for witness
14.01.2019 10:21:00 Vote for witness
14.01.2019 10:20:57 Vote for witness
14.01.2019 06:46:54 Vote for witness
14.01.2019 06:46:36 Vote for witness
14.01.2019 06:45:42 Witness vote removed
14.01.2019 06:45:39 Witness vote removed
11.01.2019 08:23:39 Vote for witness
11.01.2019 08:23:36 Vote for witness
11.01.2019 08:23:12 1 000 000.00 viz received to social capital from
29.09.2018 18:08:30 Created account , delegated 10.00 viz
Русский / English