gph.quotes.bank.viz.plus

@gph.quotes.bank.viz.plus

No account description

Created: 06.08.2021 16:11:24


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ8baF2RcgaWrtXNY4oSWEVvpc8mDXFesxaUyEFj4sX34cMGp1Xf1 / 1
ActiveVIZ54Vzenhg5xVJyTiXGKjc6znRvUxmXfUdPpV8FaKgB6vcZn2ytb1 / 1
RegularVIZ6eQDoBQ5EWFLjSA9cEedv22KYGJUEDicXTGfK37k5oAehkAcH31 / 1
MemoVIZ8XJyrPA65pZdePkJ1pWaWj19F2626W1iBHUUeeUbGhsYJ5XrYb

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
1.00
+500.00
0.00 100%

Delegations

Account Capital (viz)
+500.00

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
10.08.2021 18:08:18 500.00 viz delegation received from
06.08.2021 16:27:48 1 000.00 viz delegation received from
06.08.2021 16:11:24 Created account with transfer to social capital 1.00 viz
Русский / English