ks1861

Kir Subbotin

No account description

Services:

Created: 25.04.2022 11:12:36


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ6gkQEYVSfZMcJb3hoDiCMunaigNZgRGCd7BDudq6ZKFyt45TCv1 / 1
ActiveVIZ7kiCzhBj6wXn66Z5uVmsQXAjwEZprn3b1F7YCMx7SG583xL4pQ1 / 1
RegularVIZ57nwwNgnb3uDjNKY7TynRjcmutJXCtpUTSvmaBKgfTLq8zUrdV1 / 1
MemoVIZ6kyLfndrPrhyA3ZAtvuc4YgragwcjHmcYjWBRnyYYECxjBfUz3

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
0.00
+2.50
0.00 100%

Delegations

Account Capital (viz)
+2.50

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
25.04.2022 11:15:51 Public profile updated
25.04.2022 11:14:39 Public profile updated
25.04.2022 11:12:36 2.50 viz delegation received from
25.04.2022 11:12:36 Created account , delegated 10.00 viz
Русский / English