semasping

semasping

No account description

Services:

Created: genesis

Received awards: 10 570.81 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ84B3Kx93ooD2Gd8vx1CBEQ6BDs5RfQQxSXJWSfWt8rVv89Xr3m1 / 1
ActiveVIZ6yGdiKdX7nvoyU2K8mJNjpdWjg5eUcnikUajBqm7cZ1gvRQM4s1 / 1
RegularVIZ5w7Xoxu6x9ZwEzgj8yKYzoT1roEMbCFLzd4tCHqVaBwgwJJD5q1 / 1
MemoVIZ84B3Kx93ooD2Gd8vx1CBEQ6BDs5RfQQxSXJWSfWt8rVv89Xr3m

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
70 085.84 11 136.91 99.57%

DAO

Witness: No

Weight of the vote for a witness: 70 086 viz

List of votes for witnesses:


Operation history

Description
24.05.2022 05:21:54 1.90 viz received as a reward from
24.05.2022 05:21:54 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
24.05.2022 03:21:51 1.87 viz received as a reward from
24.05.2022 03:21:51 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
24.05.2022 01:21:48 1.84 viz received as a reward from
24.05.2022 01:21:48 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
23.05.2022 23:21:45 1.83 viz received as a reward from
23.05.2022 23:21:45 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
23.05.2022 21:21:42 1.80 viz received as a reward from
23.05.2022 21:21:42 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
23.05.2022 19:21:39 1.81 viz received as a reward from
23.05.2022 19:21:39 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
23.05.2022 17:21:36 1.78 viz received as a reward from
23.05.2022 17:21:36 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
23.05.2022 15:21:36 1.88 viz received as a reward from
23.05.2022 15:21:36 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
23.05.2022 13:21:33 1.87 viz received as a reward from
23.05.2022 13:21:33 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
23.05.2022 11:21:30 1.86 viz received as a reward from
23.05.2022 11:21:30 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
23.05.2022 09:21:27 1.84 viz received as a reward from
23.05.2022 09:21:27 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
23.05.2022 07:21:24 1.79 viz received as a reward from
23.05.2022 07:21:24 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
23.05.2022 05:21:21 1.78 viz received as a reward from
23.05.2022 05:21:21 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
23.05.2022 03:21:18 1.82 viz received as a reward from
23.05.2022 03:21:18 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
23.05.2022 01:21:18 1.80 viz received as a reward from
23.05.2022 01:21:18 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
22.05.2022 23:21:12 1.80 viz received as a reward from
22.05.2022 23:21:12 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
22.05.2022 21:21:12 1.80 viz received as a reward from
22.05.2022 21:21:12 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
22.05.2022 20:20:51 Rewarding for 2% with memo channel:@rustybotsgame:4
22.05.2022 19:21:09 1.74 viz received as a reward from
22.05.2022 19:21:09 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
22.05.2022 17:21:06 1.72 viz received as a reward from
22.05.2022 17:21:06 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
22.05.2022 15:21:03 1.78 viz received as a reward from
22.05.2022 15:21:03 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
22.05.2022 13:21:00 1.77 viz received as a reward from
22.05.2022 13:21:00 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
22.05.2022 11:20:57 1.82 viz received as a reward from
22.05.2022 11:20:57 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
22.05.2022 09:20:54 1.82 viz received as a reward from
22.05.2022 09:20:54 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
22.05.2022 07:20:51 1.76 viz received as a reward from
22.05.2022 07:20:51 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
22.05.2022 05:20:51 1.72 viz received as a reward from
22.05.2022 05:20:51 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
22.05.2022 03:20:48 1.71 viz received as a reward from
22.05.2022 03:20:48 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
22.05.2022 01:20:45 1.69 viz received as a reward from
22.05.2022 01:20:45 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
21.05.2022 23:20:42 1.68 viz received as a reward from
21.05.2022 23:20:42 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
21.05.2022 21:20:39 1.68 viz received as a reward from
21.05.2022 21:20:39 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
21.05.2022 19:20:36 1.74 viz received as a reward from
21.05.2022 19:20:36 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
21.05.2022 17:20:36 1.71 viz received as a reward from
21.05.2022 17:20:36 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
21.05.2022 15:20:33 1.69 viz received as a reward from
21.05.2022 15:20:33 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
21.05.2022 13:20:30 1.66 viz received as a reward from
21.05.2022 13:20:30 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
21.05.2022 11:20:27 1.68 viz received as a reward from
21.05.2022 11:20:27 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
21.05.2022 09:20:24 1.67 viz received as a reward from
21.05.2022 09:20:24 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
21.05.2022 07:20:21 1.62 viz received as a reward from
21.05.2022 07:20:21 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
21.05.2022 05:20:18 1.73 viz received as a reward from
21.05.2022 05:20:18 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
21.05.2022 03:20:18 1.71 viz received as a reward from
21.05.2022 03:20:18 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
21.05.2022 01:20:15 1.70 viz received as a reward from
21.05.2022 01:20:15 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
20.05.2022 23:20:12 1.68 viz received as a reward from
20.05.2022 23:20:12 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
20.05.2022 21:20:09 1.71 viz received as a reward from
20.05.2022 21:20:09 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
20.05.2022 19:20:06 1.66 viz received as a reward from
20.05.2022 19:20:06 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
20.05.2022 17:20:03 1.63 viz received as a reward from
20.05.2022 17:20:03 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
20.05.2022 15:20:00 1.60 viz received as a reward from
20.05.2022 15:20:00 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
20.05.2022 13:20:00 1.65 viz received as a reward from
20.05.2022 13:20:00 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
20.05.2022 11:19:57 1.64 viz received as a reward from
20.05.2022 11:19:57 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
20.05.2022 09:19:54 1.66 viz received as a reward from
20.05.2022 09:19:54 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
20.05.2022 07:19:51 1.64 viz received as a reward from
20.05.2022 07:19:51 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
20.05.2022 05:19:48 1.64 viz received as a reward from
20.05.2022 05:19:48 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
20.05.2022 03:19:45 1.62 viz received as a reward from
Русский / English