sinhr

@sinhr

No account description

Created: 19.11.2022 18:56:06

Received awards: 45.31 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ7YqLWFpddLFytkv62r7urytVTvBnHLTjXGZhTKj4Rr4ngpTo6y1 / 1
ActiveVIZ5EssG6MNLDVtURyU3LovnpexZyQaZ2sZcpWhZQWyHcMcd8wZZp1 / 1
RegularVIZ8gx2P6HSUrZeDSYGYWzhErrpavK6EggpD4gVMBbSz6cL7U3foY1 / 1
MemoVIZ56jzPfC4npjTkoyXTKAH63kUfQrqYcy2zYyKMu6YAn9NAcg65K

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
277.39 0.00 100%

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
22.04.2024 20:41:06 0.12 viz received as a reward from
22.04.2024 20:41:06 Received a reward from for 1% with memo telegram:108198391
19.04.2024 12:34:18 Received a reward from for 0.2% with memo telegram:108198391
04.04.2024 16:24:03 Rewarding for 10% with memo telegram:5050471601
04.04.2024 14:17:57 Rewarding for 10% with memo telegram:5050471601
03.04.2024 09:17:48 Rewarding for 10% with memo telegram:550536391
31.03.2024 11:38:06 Rewarding for 10% with memo telegram:1218660510
30.03.2024 13:26:27 Rewarding for 10% with memo telegram:5050471601
09.03.2024 12:56:21 0.09 viz received as a reward from
09.03.2024 12:56:21 Received a reward from for 30% with memo telegram:108198391
24.02.2024 09:33:18 Rewarding for 10% with memo telegram:531375580
23.02.2024 07:21:03 Rewarding for 10% with memo telegram:408320257
11.12.2023 06:44:30 Rewarding for 10% with memo telegram:506905881
08.12.2023 00:38:30 Rewarding for 10% with memo telegram:197840254
06.12.2023 22:30:27 Rewarding for 10% with memo telegram:1963894317
05.12.2023 10:08:24 Rewarding for 10% with memo telegram:258039482
03.12.2023 09:37:45 Rewarding for 10% with memo telegram:117638900
02.12.2023 19:26:30 Rewarding for 10% with memo telegram:258039482
30.11.2023 15:18:15 Rewarding for 10% with memo telegram:393832690
29.11.2023 11:44:36 Rewarding for 10% with memo telegram:197840254
29.11.2023 10:33:39 Rewarding for 10% with memo telegram:506905881
29.11.2023 09:05:51 0.05 viz received as a reward from
29.11.2023 09:05:51 Received a reward from for 4% with memo telegram:108198391
29.11.2023 06:40:30 0.06 viz received as a reward from
29.11.2023 06:40:30 Received a reward from for 5% with memo telegram:108198391
27.11.2023 13:36:48 0.15 viz received as a reward from
27.11.2023 13:36:48 Received a reward from for 10% with memo telegram:108198391
27.11.2023 13:20:30 0.45 viz received as a reward from
27.11.2023 13:20:30 Received a reward from for 30% with memo telegram:108198391
27.11.2023 12:12:48 Rewarding for 20% with memo telegram:506905881
17.11.2023 11:20:45 Rewarding for 10% with memo telegram:258039482
08.11.2023 20:55:33 Rewarding for 10% with memo telegram:207514475
08.11.2023 16:05:45 Rewarding for 10% with memo telegram:258039482
08.11.2023 06:48:45 Rewarding for 10% with memo telegram:952119618
01.11.2023 19:25:42 Rewarding for 10% with memo telegram:258039482
13.10.2023 12:06:15 Rewarding for 10% with memo telegram:258039482
13.10.2023 06:32:42 Rewarding for 10% with memo telegram:197840254
26.09.2023 16:36:18 Rewarding for 10% with memo telegram:348481096
23.09.2023 10:20:15 Rewarding for 10% with memo telegram:408320257
21.09.2023 09:29:09 Rewarding for 10% with memo telegram:506905881
18.09.2023 14:08:27 0.42 viz received as a reward from
18.09.2023 14:08:27 Received a reward from for 3% with memo telegram:108198391
09.09.2023 07:34:09 Rewarding for 10% with memo telegram:1963894317
09.09.2023 07:34:09 Rewarding for 10% with memo telegram:1963894317
05.09.2023 19:23:24 0.10 viz received as a reward from
05.09.2023 19:23:24 Received a reward from for 30% with memo telegram:108198391
18.08.2023 06:04:33 Rewarding for 10% with memo telegram:886849857
17.08.2023 11:48:03 Rewarding for 10% with memo telegram:1135562135
13.08.2023 12:09:12 Rewarding for 10% with memo telegram:220645703
13.08.2023 02:11:54 Rewarding for 10% with memo telegram:393832690
11.08.2023 14:26:09 Rewarding for 10% with memo telegram:886849857
05.08.2023 05:48:54 Rewarding for 10% with memo telegram:5151172355
30.07.2023 09:24:33 Rewarding for 10% with memo telegram:-1001840239748
25.07.2023 07:26:51 Rewarding for 10% with memo telegram:506905881
20.07.2023 10:47:03 0.08 viz received as a reward from
20.07.2023 10:47:03 Received a reward from for 10% with memo telegram:108198391
19.07.2023 13:15:12 Rewarding for 10% with memo telegram:147181844
18.07.2023 09:05:15 Rewarding for 10% with memo telegram:764076436
18.07.2023 06:20:33 Rewarding for 10% with memo telegram:197840254
16.07.2023 16:44:57 Rewarding for 10% with memo telegram:506905881
08.07.2023 18:35:15 Rewarding for 10% with memo telegram:258039482
08.07.2023 15:59:03 Rewarding for 10% with memo telegram:147181844
08.07.2023 14:58:27 Rewarding for 10% with memo telegram:539222105
02.07.2023 09:52:30 Rewarding for 10% with memo telegram:1963894317
01.07.2023 17:50:24 Rewarding for 10% with memo telegram:408320257
01.07.2023 09:13:33 Rewarding for 10% with memo telegram:387183185
01.07.2023 09:11:09 4.54 viz received as a reward from
01.07.2023 09:11:09 Received a reward from for 2.5% with memo telegram:108198391
30.06.2023 07:23:33 Rewarding for 10% with memo telegram:506905881
28.06.2023 06:26:42 Rewarding for 10% with memo telegram:886849857
23.06.2023 09:12:42 Rewarding for 10% with memo telegram:539222105
22.06.2023 15:34:48 Rewarding for 10% with memo telegram:147181844
22.06.2023 06:40:39 Rewarding for 10% with memo telegram:434842335
20.06.2023 06:53:45 Rewarding for 10% with memo telegram:197840254
27.05.2023 06:03:12 Received a reward from for 1% with memo telegram:108198391
24.05.2023 11:13:57 Rewarding for 10% with memo telegram:531375580
19.05.2023 13:01:09 4.46 viz received as a reward from
19.05.2023 13:01:09 Received a reward from for 2.5% with memo telegram:108198391
15.05.2023 21:06:15 Rewarding for 10% with memo telegram:164456162
15.05.2023 19:25:33 Rewarding for 10% with memo telegram:258039482
15.05.2023 18:48:00 Rewarding for 10% with memo telegram:408320257
04.05.2023 08:16:03 0.32 viz received as a reward from
04.05.2023 08:16:03 Received a reward from for 30% with memo telegram:108198391
04.05.2023 06:02:54 0.04 viz received as a reward from
04.05.2023 06:02:54 Received a reward from for 5% with memo telegram:108198391
02.05.2023 07:44:30 Rewarding for 10% with memo telegram:408320257
28.04.2023 06:21:57 Rewarding for 10% with memo telegram:778036451
26.04.2023 15:29:57 Rewarding for 10% with memo telegram:147181844
22.04.2023 10:05:03 Rewarding for 10% with memo telegram:147181844
22.04.2023 05:54:45 Rewarding for 10% with memo telegram:258039482
22.04.2023 04:56:09 Rewarding for 10% with memo telegram:117638900
19.04.2023 18:04:30 Rewarding for 10% with memo telegram:506905881
10.04.2023 06:46:57 Rewarding for 10% with memo telegram:1291710610
08.04.2023 13:32:06 Rewarding for 10% with memo telegram:1963894317
08.04.2023 07:19:21 0.05 viz received as a reward from
08.04.2023 07:19:21 Received a reward from for 5% with memo telegram:108198391
08.04.2023 06:51:09 0.03 viz received as a reward from
08.04.2023 06:51:09 Received a reward from for 3% with memo telegram:108198391
07.04.2023 03:56:03 Rewarding for 10% with memo telegram:455679724
06.04.2023 23:29:36 6.20 viz received as a reward from
Русский / English