slava

@slava

No account description

Created: 23.06.2021 07:34:09

Received awards: 8.85 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ6oK6cVxzGuQhDoEEZJGJCNsc2vaWe2s33LtFCiYaDarJbbfEPE1 / 1
ActiveVIZ8bextJMEEFQyzbjuQ93rvoN5KuZNmnsnLysaMkdUMKmTZDa4wM1 / 1
RegularVIZ65fWnJfdPwSrvbWtuYbdHn4e7V25Tdze6pqBeCNQbKwLHRP58z1 / 1
MemoVIZ5448Y53odFm8YnD73tHZ18Lb6ojUFw6eMY7YXHB4Xojntz8EJD

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
58.91 0.00 90.21%

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
25.09.2021 09:56:39 Rewarding for 10% with memo telegram:909692001
24.09.2021 05:10:00 Rewarding for 10% with memo telegram:909692001
23.09.2021 16:10:27 1.01 viz received as a reward from
23.09.2021 16:10:27 Received a reward from for 3.55% with memo telegram:1971129363
23.09.2021 10:27:09 Rewarding for 10% with memo telegram:1031487037
13.08.2021 10:04:15 0.30 viz received as a reward from
13.08.2021 10:04:15 Received a reward from for 0.4% with memo telegram:447757746
13.08.2021 04:46:24 Rewarding for 10% with memo telegram:909692001
12.08.2021 03:16:45 Rewarding for 10% with memo telegram:345149114
12.08.2021 03:11:15 1.05 viz received to social capital from
11.08.2021 12:31:12 Rewarding for 10% with memo telegram:345149114
10.08.2021 17:42:12 Rewarding for 10% with memo telegram:886747401
10.08.2021 16:28:42 0.98 viz received as a reward from
10.08.2021 16:28:42 Received a reward from for 3.9% with memo telegram:447757746
10.08.2021 04:39:42 Rewarding for 10% with memo telegram:345149114
09.08.2021 04:49:48 Rewarding for 10% with memo telegram:909692001
08.08.2021 14:51:06 0.11 viz received as a reward from
08.08.2021 14:51:06 Received a reward from for 3% with memo telegram:447757746
08.08.2021 07:12:36 Rewarding for 10% with memo telegram:909692001
07.08.2021 08:12:21 Rewarding for 10% with memo telegram:345149114
06.08.2021 21:08:33 Rewarding for 10% with memo telegram:1020124876
06.08.2021 16:53:15 0.01 viz received as a reward from
06.08.2021 16:53:15 Received a reward from for 0.9% with memo telegram:447757746
06.08.2021 04:09:30 Rewarding for 10% with memo telegram:909692001
05.08.2021 16:25:54 1.08 viz received as a reward from
05.08.2021 16:25:54 Received a reward from for 3.9% with memo telegram:447757746
05.08.2021 05:59:06 Rewarding for 10% with memo telegram:909692001
04.08.2021 12:01:09 1.00 viz received to social capital from
04.08.2021 07:38:21 Rewarding for 10% with memo telegram:345149114
03.08.2021 03:38:21 Rewarding for 10% with memo telegram:575990386
02.08.2021 17:49:21 Rewarding for 10% with memo telegram:886747401
02.08.2021 03:43:15 Rewarding for 10% with memo telegram:909692001
31.07.2021 10:00:57 Rewarding for 10% with memo telegram:1031487037
30.07.2021 05:52:48 Rewarding for 10% with memo telegram:909692001
29.07.2021 04:18:21 Rewarding for 10% with memo telegram:345149114
28.07.2021 04:08:00 Rewarding for 30% with memo telegram:875243048
27.07.2021 15:03:33 Received a reward from for 1% with memo telegram:447757746
27.07.2021 06:56:48 Rewarding for 10% with memo telegram:909692001
26.07.2021 16:27:06 1.09 viz received as a reward from
26.07.2021 16:27:06 Received a reward from for 1.22% with memo telegram:447757746
26.07.2021 04:35:21 Rewarding for 10% with memo telegram:909692001
26.07.2021 03:01:09 1.00 viz received to social capital from
25.07.2021 14:19:45 Received a reward from for 1% with memo telegram:447757746
25.07.2021 08:13:54 Rewarding for 10% with memo telegram:909692001
24.07.2021 04:12:54 Rewarding for 10% with memo telegram:575990386
23.07.2021 19:07:39 Received a reward from for 0.11% with memo telegram:447757746
23.07.2021 07:42:18 Delegation revoked from
23.07.2021 05:43:51 Rewarding for 10% with memo telegram:909692001
22.07.2021 04:23:54 Rewarding for 10% with memo telegram:345149114
21.07.2021 04:19:12 Rewarding for 10% with memo telegram:575990386
20.07.2021 16:14:48 1.00 viz received as a reward from
20.07.2021 16:14:48 Received a reward from for 1.18% with memo telegram:447757746
20.07.2021 06:41:12 1.06 viz received to social capital from
20.07.2021 03:36:36 Rewarding for 10% with memo telegram:345149114
19.07.2021 04:48:27 Rewarding for 10% with memo telegram:909692001
17.07.2021 04:37:54 Rewarding for 10% with memo telegram:909692001
16.07.2021 21:18:30 Rewarding for 10% with memo telegram:1020124876
16.07.2021 04:21:00 Rewarding for 10% with memo telegram:909692001
16.07.2021 04:01:09 1.04 viz received to social capital from
15.07.2021 18:05:57 Rewarding for 10% with memo telegram:575990386
15.07.2021 17:18:42 1.04 viz received as a reward from
15.07.2021 17:18:42 Received a reward from for 1.19% with memo telegram:447757746
15.07.2021 04:08:15 Rewarding for 10% with memo telegram:909692001
14.07.2021 06:28:18 Rewarding for 10% with memo telegram:909692001
13.07.2021 16:20:42 0.01 viz received as a reward from
13.07.2021 16:20:42 Received a reward from for 0.9% with memo telegram:447757746
13.07.2021 04:24:45 Rewarding for 10% with memo telegram:575990386
12.07.2021 03:31:15 Rewarding for 10% with memo telegram:575990386
10.07.2021 04:59:09 Rewarding for 10% with memo telegram:696784041
09.07.2021 14:21:15 1.21 viz received to social capital from
09.07.2021 04:58:00 Rewarding for 10% with memo telegram:575990386
08.07.2021 05:59:57 Rewarding for 10% with memo telegram:345149114
07.07.2021 17:40:54 1.02 viz received as a reward from
07.07.2021 17:40:54 Received a reward from for 1.1% with memo telegram:447757746
07.07.2021 16:59:12 Rewarding for 10% with memo telegram:1020124876
07.07.2021 09:25:06 Received a reward from for 1% with memo telegram:447757746
07.07.2021 06:25:54 Rewarding for 10% with memo telegram:909692001
06.07.2021 04:17:09 Rewarding for 10% with memo telegram:909692001
05.07.2021 16:54:09 Rewarding for 10% with memo channel:-1001406779175:74
05.07.2021 15:22:30 Received a reward from for 5% with memo telegram:447757746
05.07.2021 07:49:24 Rewarding for 10% with memo telegram:507636085
05.07.2021 06:01:12 1.23 viz received to social capital from
04.07.2021 09:45:51 Rewarding for 10% with memo telegram:1087832623
03.07.2021 07:20:42 Rewarding for 10% with memo telegram:1160710658
02.07.2021 16:19:27 0.01 viz received as a reward from
02.07.2021 16:19:27 Received a reward from for 1% with memo telegram:447757746
02.07.2021 03:08:03 Rewarding for 10% with memo telegram:345149114
01.07.2021 05:02:57 Rewarding for 10% with memo telegram:1031487037
30.06.2021 11:37:21 0.02 viz received as a reward from
30.06.2021 11:37:21 Received a reward from for 2% with memo telegram:447757746
30.06.2021 09:41:06 1.11 viz received to social capital from
30.06.2021 04:03:24 Rewarding for 10% with memo telegram:909692001
29.06.2021 03:48:45 Rewarding for 10% with memo telegram:345149114
28.06.2021 18:36:54 Rewarding for 10% with memo telegram:507636085
28.06.2021 05:36:15 Rewarding for 10% with memo telegram:875243048
27.06.2021 08:08:27 Rewarding for 10% with memo telegram:488604428
27.06.2021 07:01:12 1.58 viz received to social capital from
27.06.2021 06:29:54 Rewarding for 10% with memo telegram:1020124876
26.06.2021 20:02:06 0.08 viz received as a reward from
26.06.2021 20:02:06 Received a reward from for 4% with memo telegram:447757746
Русский / English