u354.pom

@u354.pom

No account description

Created: 05.07.2019 20:53:30

Received awards: 5.18 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ6nHchNgvLhL1vfWnTh2nsHBpC95f7QLqCCfnvoxqX6XGJgHQL51 / 1
ActiveVIZ5Hd38wU1pxX2gpXEnRuEjJzdJfeLwVk9wK41ZR6Afo3Zs9Lgeu1 / 1
RegularVIZ8m1KnmDgQbDAy6cVzrkFms8Lz4xEZtLeg83zhPmF4Eo8yrbRsD1 / 1
MemoVIZ5bYV2CFJf8Y88dVWvsjDqfquKwywhXHiy7noDmFdqTkJJBx8bV

Delegated authority

Regular access: , вес 100%


Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
5.17 0.00 100%

DAO

Witness: No

Votes for witnesses: None


Operation history

Description
23.10.2020 08:13:18 Received a reward from for 1.06%
23.10.2020 06:56:42 Received a reward from for 1.06%
23.10.2020 05:40:06 Received a reward from for 1.06%
23.10.2020 04:23:30 Received a reward from for 1.06%
23.10.2020 03:07:03 Received a reward from for 21.96%
22.10.2020 00:45:21 Received a reward from for 1.06%
21.10.2020 23:28:57 Received a reward from for 1.06%
21.10.2020 22:12:27 Received a reward from for 1.06%
21.10.2020 20:55:54 Received a reward from for 1.06%
21.10.2020 19:39:21 Received a reward from for 1.06%
21.10.2020 18:22:39 Received a reward from for 1.06%
21.10.2020 17:05:57 Received a reward from for 1.06%
21.10.2020 15:49:18 Received a reward from for 1.06%
21.10.2020 14:32:45 Received a reward from for 1.06%
21.10.2020 13:16:12 Received a reward from for 1.06%
21.10.2020 11:59:36 Received a reward from for 1.06%
21.10.2020 10:43:03 Received a reward from for 1.06%
21.10.2020 09:26:27 Received a reward from for 1.06%
21.10.2020 08:09:57 Received a reward from for 1.06%
21.10.2020 06:53:27 Received a reward from for 1.06%
21.10.2020 05:36:54 Received a reward from for 1.06%
21.10.2020 04:20:24 Received a reward from for 1.06%
21.10.2020 03:03:54 Received a reward from for 1.06%
21.10.2020 01:47:33 Received a reward from for 1.06%
21.10.2020 00:31:09 Received a reward from for 1.06%
20.10.2020 23:14:42 Received a reward from for 1.06%
20.10.2020 21:58:12 Received a reward from for 1.06%
20.10.2020 20:41:42 Received a reward from for 1.06%
20.10.2020 19:25:06 Received a reward from for 1.06%
20.10.2020 18:08:15 Received a reward from for 1.06%
20.10.2020 16:51:45 Received a reward from for 1.06%
20.10.2020 15:35:09 Received a reward from for 1.06%
20.10.2020 14:18:39 Received a reward from for 1.06%
20.10.2020 13:02:09 Received a reward from for 1.06%
20.10.2020 11:45:33 Received a reward from for 1.06%
20.10.2020 10:29:06 Received a reward from for 1.06%
20.10.2020 09:12:36 Received a reward from for 1.06%
20.10.2020 07:56:09 Received a reward from for 1.06%
20.10.2020 06:39:39 Received a reward from for 1.06%
20.10.2020 05:23:12 Received a reward from for 1.06%
20.10.2020 04:06:42 Received a reward from for 1.06%
20.10.2020 02:50:15 Received a reward from for 1.06%
20.10.2020 01:33:51 Received a reward from for 1.06%
20.10.2020 00:17:27 Received a reward from for 1.06%
19.10.2020 23:00:57 Received a reward from for 1.06%
19.10.2020 21:44:18 Received a reward from for 1.06%
19.10.2020 20:27:51 Received a reward from for 1.06%
19.10.2020 19:11:24 Received a reward from for 1.06%
19.10.2020 17:54:48 Received a reward from for 1.06%
19.10.2020 16:38:18 Received a reward from for 1.06%
19.10.2020 15:21:48 Received a reward from for 1.06%
19.10.2020 14:05:21 Received a reward from for 1.06%
19.10.2020 12:48:51 Received a reward from for 2.12%
19.10.2020 10:15:54 Received a reward from for 1.06%
19.10.2020 08:59:24 Received a reward from for 1.06%
19.10.2020 07:42:54 Received a reward from for 1.06%
19.10.2020 06:26:24 Received a reward from for 1.06%
19.10.2020 05:09:48 Received a reward from for 1.06%
19.10.2020 03:53:24 Received a reward from for 1.06%
19.10.2020 02:37:00 Received a reward from for 1.06%
19.10.2020 01:20:30 Received a reward from for 1.06%
19.10.2020 00:04:03 Received a reward from for 1.06%
18.10.2020 22:47:39 Received a reward from for 1.06%
18.10.2020 21:31:09 Received a reward from for 1.06%
18.10.2020 20:14:36 Received a reward from for 1.06%
18.10.2020 18:58:09 Received a reward from for 1.06%
18.10.2020 17:41:33 Received a reward from for 1.06%
18.10.2020 16:25:00 Received a reward from for 1.06%
18.10.2020 15:08:27 Received a reward from for 1.06%
18.10.2020 13:52:00 Received a reward from for 1.06%
18.10.2020 12:35:30 Received a reward from for 1.06%
18.10.2020 11:18:57 Received a reward from for 1.06%
18.10.2020 10:02:33 Received a reward from for 1.06%
18.10.2020 08:46:03 Received a reward from for 1.06%
18.10.2020 07:29:39 Received a reward from for 1.06%
18.10.2020 06:13:12 Received a reward from for 1.06%
18.10.2020 04:56:45 Received a reward from for 1.06%
18.10.2020 03:40:15 Received a reward from for 1.06%
18.10.2020 02:23:48 Received a reward from for 1.06%
18.10.2020 01:07:27 Received a reward from for 1.06%
17.10.2020 23:51:06 Received a reward from for 1.06%
17.10.2020 22:34:42 Received a reward from for 1.06%
17.10.2020 21:18:15 Received a reward from for 1.06%
17.10.2020 20:01:45 Received a reward from for 1.06%
17.10.2020 18:45:15 Received a reward from for 1.06%
17.10.2020 17:28:42 Received a reward from for 1.06%
17.10.2020 16:12:12 Received a reward from for 1.06%
17.10.2020 14:55:39 Received a reward from for 1.14%
17.10.2020 13:33:12 Received a reward from for 1.06%
17.10.2020 12:16:45 Received a reward from for 1.06%
17.10.2020 11:00:12 Received a reward from for 1.06%
17.10.2020 09:43:42 Received a reward from for 1.06%
17.10.2020 08:27:12 Received a reward from for 1.06%
17.10.2020 07:10:42 Received a reward from for 1.06%
17.10.2020 05:54:12 Received a reward from for 1.06%
17.10.2020 04:37:45 Received a reward from for 1.06%
17.10.2020 03:21:18 Received a reward from for 1.06%
17.10.2020 02:04:54 Received a reward from for 1.06%
17.10.2020 00:48:27 Received a reward from for 1.06%
16.10.2020 23:32:03 Received a reward from for 1.06%
Русский / English