unknownym

unknownym

No account description

Created: 29.01.2021 17:43:24

Received awards: 21 599.31 viz

Benefactor awards: 12.18 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ66PA3VXsSVUUeoJQEDffFSGRetU3TnUZZAckxpLUpyBQAiehtg1 / 1
ActiveVIZ8g7eApfcFeFKf5oHFa1XmyqZPiCVhbxQVtz5G9e6ZCYduZbykz1 / 1
RegularVIZ5RTTLswGmSb2KDbi2DFuxDrPN9PMUdKsCDpiJX2aGVxCBZ7Nnf1 / 1
MemoVIZ58JuiNkoVFuXNc6sNcPBduEPzWVMbjdHhYarhgQJysuoD7XTie

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
14 452.17
+20 000.00
17 933.29 100%

Delegations

Account Capital (viz)
+20 000.00

DAO

Witness: No

Weight of the vote for a witness: 14 452 viz

List of votes for witnesses:


Operation history

Description
19.05.2024 18:31:12 1.14 viz received as a reward from
19.05.2024 18:31:12 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
19.05.2024 16:31:09 1.10 viz received as a reward from
19.05.2024 16:31:09 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
19.05.2024 14:31:06 1.10 viz received as a reward from
19.05.2024 14:31:06 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
19.05.2024 12:31:03 1.26 viz received as a reward from
19.05.2024 12:31:03 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
19.05.2024 10:31:00 1.24 viz received as a reward from
19.05.2024 10:31:00 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
19.05.2024 08:30:57 1.28 viz received as a reward from
19.05.2024 08:30:57 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
19.05.2024 06:30:54 1.26 viz received as a reward from
19.05.2024 06:30:54 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
19.05.2024 04:30:51 1.24 viz received as a reward from
19.05.2024 04:30:51 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
19.05.2024 02:30:48 1.26 viz received as a reward from
19.05.2024 02:30:48 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
19.05.2024 00:30:48 1.24 viz received as a reward from
19.05.2024 00:30:48 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
19.05.2024 00:30:48 1.24 viz received as a reward from
19.05.2024 00:30:48 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
18.05.2024 22:30:45 1.21 viz received as a reward from
18.05.2024 22:30:45 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
18.05.2024 20:30:42 1.20 viz received as a reward from
18.05.2024 20:30:42 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
18.05.2024 18:30:39 1.20 viz received as a reward from
18.05.2024 18:30:39 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
18.05.2024 16:30:36 1.21 viz received as a reward from
18.05.2024 16:30:36 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
18.05.2024 14:30:33 1.14 viz received as a reward from
18.05.2024 14:30:33 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
18.05.2024 12:30:30 1.15 viz received as a reward from
18.05.2024 12:30:30 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
18.05.2024 10:30:27 1.17 viz received as a reward from
18.05.2024 10:30:27 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
18.05.2024 08:30:24 1.21 viz received as a reward from
18.05.2024 08:30:24 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
18.05.2024 06:30:21 1.19 viz received as a reward from
18.05.2024 06:30:21 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
18.05.2024 04:30:18 1.19 viz received as a reward from
18.05.2024 04:30:18 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
18.05.2024 02:30:15 1.17 viz received as a reward from
18.05.2024 02:30:15 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
18.05.2024 00:30:12 1.16 viz received as a reward from
18.05.2024 00:30:12 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
17.05.2024 22:41:12 14.03 viz received to social capital from
17.05.2024 22:30:09 1.13 viz received as a reward from
17.05.2024 22:30:09 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
17.05.2024 20:30:09 1.06 viz received as a reward from
17.05.2024 20:30:09 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
17.05.2024 18:30:06 1.05 viz received as a reward from
17.05.2024 18:30:06 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
17.05.2024 16:30:03 1.02 viz received as a reward from
17.05.2024 16:30:03 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
17.05.2024 14:30:00 1.04 viz received as a reward from
17.05.2024 14:30:00 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
17.05.2024 12:29:57 1.04 viz received as a reward from
17.05.2024 12:29:57 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
17.05.2024 10:29:54 1.03 viz received as a reward from
17.05.2024 10:29:54 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
17.05.2024 08:29:51 1.02 viz received as a reward from
17.05.2024 08:29:51 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
17.05.2024 06:29:48 1.04 viz received as a reward from
17.05.2024 06:29:48 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
17.05.2024 04:29:45 1.05 viz received as a reward from
17.05.2024 04:29:45 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
17.05.2024 02:29:42 1.04 viz received as a reward from
17.05.2024 02:29:42 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
17.05.2024 00:29:39 1.02 viz received as a reward from
17.05.2024 00:29:39 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
16.05.2024 22:29:36 1.01 viz received as a reward from
16.05.2024 22:29:36 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
16.05.2024 20:29:33 0.99 viz received as a reward from
16.05.2024 20:29:33 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
16.05.2024 18:29:33 1.01 viz received as a reward from
16.05.2024 18:29:33 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
16.05.2024 16:29:30 1.01 viz received as a reward from
16.05.2024 16:29:30 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
16.05.2024 14:29:27 1.04 viz received as a reward from
16.05.2024 14:29:27 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
16.05.2024 12:29:24 1.03 viz received as a reward from
16.05.2024 12:29:24 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
16.05.2024 10:29:21 1.03 viz received as a reward from
16.05.2024 10:29:21 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
16.05.2024 08:29:18 1.02 viz received as a reward from
16.05.2024 08:29:18 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
16.05.2024 06:29:15 1.02 viz received as a reward from
16.05.2024 06:29:15 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
16.05.2024 04:29:12 1.02 viz received as a reward from
16.05.2024 04:29:12 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
16.05.2024 02:29:09 0.99 viz received as a reward from
16.05.2024 02:29:09 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
16.05.2024 00:29:06 0.99 viz received as a reward from
16.05.2024 00:29:06 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
15.05.2024 22:29:03 0.97 viz received as a reward from
15.05.2024 22:29:03 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
15.05.2024 20:29:00 0.96 viz received as a reward from
15.05.2024 20:29:00 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
15.05.2024 18:28:57 0.95 viz received as a reward from
Русский / English