unknownym

unknownym

No account description

Created: 29.01.2021 17:43:24

Received awards: 7 249.08 viz

Benefactor awards: 12.18 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ66PA3VXsSVUUeoJQEDffFSGRetU3TnUZZAckxpLUpyBQAiehtg1 / 1
ActiveVIZ8g7eApfcFeFKf5oHFa1XmyqZPiCVhbxQVtz5G9e6ZCYduZbykz1 / 1
RegularVIZ5RTTLswGmSb2KDbi2DFuxDrPN9PMUdKsCDpiJX2aGVxCBZ7Nnf1 / 1
MemoVIZ58JuiNkoVFuXNc6sNcPBduEPzWVMbjdHhYarhgQJysuoD7XTie

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
8 548.08
+27 280.00
0.00 100%

Delegations

Account Capital (viz)
+20 000.00
+7 280.00

DAO

Witness: No

Weight of the vote for a witness: 8 548 viz

List of votes for witnesses:


Operation history

Description
28.06.2022 01:06:27 0.85 viz received as a reward from
28.06.2022 01:06:27 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
27.06.2022 10:11:09 35.96 viz received to social capital from
26.06.2022 02:06:57 0.88 viz received as a reward from
26.06.2022 02:06:57 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
26.06.2022 00:06:54 0.86 viz received as a reward from
26.06.2022 00:06:54 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
25.06.2022 22:06:54 0.85 viz received as a reward from
25.06.2022 22:06:54 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
25.06.2022 20:06:51 0.83 viz received as a reward from
25.06.2022 20:06:51 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
25.06.2022 18:06:48 0.94 viz received as a reward from
25.06.2022 18:06:48 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
25.06.2022 16:06:45 0.95 viz received as a reward from
25.06.2022 16:06:45 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
25.06.2022 14:06:42 0.92 viz received as a reward from
25.06.2022 14:06:42 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
25.06.2022 12:06:39 0.92 viz received as a reward from
25.06.2022 12:06:39 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
25.06.2022 10:06:36 0.91 viz received as a reward from
25.06.2022 10:06:36 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
25.06.2022 08:06:36 0.94 viz received as a reward from
25.06.2022 08:06:36 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
25.06.2022 06:06:33 0.91 viz received as a reward from
25.06.2022 06:06:33 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
25.06.2022 04:06:30 0.88 viz received as a reward from
25.06.2022 04:06:30 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
25.06.2022 02:06:27 0.87 viz received as a reward from
25.06.2022 02:06:27 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
25.06.2022 00:06:24 0.85 viz received as a reward from
25.06.2022 00:06:24 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
24.06.2022 22:06:21 0.84 viz received as a reward from
24.06.2022 22:06:21 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
24.06.2022 20:06:18 0.84 viz received as a reward from
24.06.2022 20:06:18 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
24.06.2022 18:06:15 0.88 viz received as a reward from
24.06.2022 18:06:15 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
24.06.2022 16:06:15 0.87 viz received as a reward from
24.06.2022 16:06:15 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
24.06.2022 14:06:12 0.85 viz received as a reward from
24.06.2022 14:06:12 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
24.06.2022 12:06:09 0.83 viz received as a reward from
24.06.2022 12:06:09 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
24.06.2022 10:06:06 0.84 viz received as a reward from
24.06.2022 10:06:06 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
24.06.2022 08:06:03 0.82 viz received as a reward from
24.06.2022 08:06:03 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
24.06.2022 06:06:00 0.81 viz received as a reward from
24.06.2022 06:06:00 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
24.06.2022 04:05:57 0.85 viz received as a reward from
24.06.2022 04:05:57 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
24.06.2022 02:05:57 0.85 viz received as a reward from
24.06.2022 02:05:57 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
24.06.2022 00:05:54 0.84 viz received as a reward from
24.06.2022 00:05:54 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
23.06.2022 22:05:51 0.83 viz received as a reward from
23.06.2022 22:05:51 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
23.06.2022 20:05:48 0.82 viz received as a reward from
23.06.2022 20:05:48 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
23.06.2022 18:05:45 0.85 viz received as a reward from
23.06.2022 18:05:45 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
23.06.2022 16:05:42 0.82 viz received as a reward from
23.06.2022 16:05:42 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
23.06.2022 14:05:39 0.86 viz received as a reward from
23.06.2022 14:05:39 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
23.06.2022 12:05:39 0.86 viz received as a reward from
23.06.2022 12:05:39 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
23.06.2022 10:05:36 0.89 viz received as a reward from
23.06.2022 10:05:36 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
23.06.2022 08:05:33 0.86 viz received as a reward from
23.06.2022 08:05:33 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
23.06.2022 06:05:30 0.87 viz received as a reward from
23.06.2022 06:05:30 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
23.06.2022 04:05:27 0.86 viz received as a reward from
23.06.2022 04:05:27 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
23.06.2022 02:05:24 0.86 viz received as a reward from
23.06.2022 02:05:24 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
23.06.2022 00:05:21 0.85 viz received as a reward from
23.06.2022 00:05:21 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
22.06.2022 22:05:18 0.84 viz received as a reward from
22.06.2022 22:05:18 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
22.06.2022 20:05:15 0.84 viz received as a reward from
22.06.2022 20:05:15 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
22.06.2022 18:05:12 0.83 viz received as a reward from
22.06.2022 18:05:12 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
22.06.2022 16:05:12 0.84 viz received as a reward from
22.06.2022 16:05:12 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
22.06.2022 15:48:54 Rewarding for 0.5% with memo telegram:365986083
22.06.2022 14:05:09 0.81 viz received as a reward from
22.06.2022 14:05:09 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
22.06.2022 13:32:51 3.93 viz received as a reward from
22.06.2022 13:32:51 Received a reward from for 1% with memo telegram:5042385042
22.06.2022 13:32:27 3.93 viz received as a reward from
22.06.2022 13:32:27 Received a reward from for 1% with memo telegram:5042385042
22.06.2022 13:26:51 3.91 viz received as a reward from
22.06.2022 13:26:51 Received a reward from for 1% with memo telegram:5042385042
22.06.2022 13:24:27 3.91 viz received as a reward from
22.06.2022 13:24:27 Received a reward from for 1% with memo telegram:5042385042
22.06.2022 12:05:06 0.83 viz received as a reward from
22.06.2022 12:05:06 Received a reward from for 1.5% with memo [VizMoney](https://t.me/viz_money_bot): rewarding …
Русский / English