viz.media

VIZ.Media

Медиаплатформа децентрализованной цифровой экосистемы Viz

Location127.0.0.1

Web-sitehttps://viz.media/

E-mailsupport@viz.media

Interests: Блокчейн, VIZ

Services:

Created: 20.05.2020 10:08:42

Received awards: 87 786.99 viz


Public keys

Authority type Public key Weight / threshold
MasterVIZ7w3GyiYMnnXShzHPRE5dFBVnyMkb9SC3M25kWvGRsh3GDDXLet1 / 1
ActiveVIZ74wAsqnrxjj3w5htdXHi8zAuyNPzfEEwE2R94mZgEMKJUCm9Yb1 / 1
RegularVIZ67XyJgQTumUUod7bQt1U8afFBuX4jvHJit4vFjAsJ6qSMeKEue1 / 1
MemoVIZ5y9k1hyUDW7JduixcEHsrPtDAzDsv86gGxS6jaBNpo72EGHL77

Assets

Capital (viz) Balance Energy (%)
337 409.10 106.58 12.94%

DAO

Witness: Yes

Weight of the vote for a witness: 168 704 viz

List of votes for witnesses: ,


Operation history

Description
23.01.2022 12:30:09 Rewarding for 20%
22.01.2022 15:37:54 Rewarding for 0.3% with memo telegram:224225728
22.01.2022 13:52:45 1.00 viz transfered to
22.01.2022 13:52:27 0.40 viz received to social capital from
22.01.2022 13:52:06 142.26 viz received as a reward from
22.01.2022 13:52:06 Received a reward from for 20%
21.01.2022 15:39:54 3.70 viz transfered to
21.01.2022 15:39:21 Rewarding for 20%
20.01.2022 18:31:06 24.88 viz received from with memo withdraw:97773
20.01.2022 12:56:21 Rewarding for 20%
19.01.2022 09:08:09 Received a reward from for 1.26% with memo https://viz.media/android-application-my-viz/
19.01.2022 07:59:30 151.30 viz received as a reward from
19.01.2022 07:59:30 Received a reward from for 20%
18.01.2022 09:02:06 Rewarding for 20%
17.01.2022 08:28:30 160.57 viz received as a reward from
17.01.2022 08:28:30 Received a reward from for 20%
16.01.2022 12:26:03 149.58 viz received as a reward from
16.01.2022 12:26:03 Received a reward from for 20%
15.01.2022 21:51:42 0.05 viz received as a reward from
15.01.2022 21:51:42 Received a reward from for 1% with memo telegram:239824968
15.01.2022 09:38:48 Rewarding for 19.98%
14.01.2022 09:42:57 Rewarding for 20%
13.01.2022 09:26:33 Rewarding for 20%
13.01.2022 09:26:06 6 500.00 viz received to social capital from
13.01.2022 09:25:15 6 500.00 viz received from
12.01.2022 05:09:36 50.00 viz transfered to
12.01.2022 05:09:18 50.00 viz transfered to
12.01.2022 05:08:30 137.86 viz received as a reward from
12.01.2022 05:08:30 Received a reward from for 20%
11.01.2022 15:31:12 9.73 viz received from with memo withdraw:96924
11.01.2022 14:51:12 24.82 viz received from with memo withdraw:96923
11.01.2022 14:31:06 11.63 viz received from with memo withdraw:96919
11.01.2022 13:03:03 146.29 viz received as a reward from
11.01.2022 13:03:03 Received a reward from for 19.93%
10.01.2022 19:36:06 Rewarding for 0.1% with memo telegram:712859451
10.01.2022 14:32:54 Rewarding for 20%
09.01.2022 12:35:24 Rewarding for 19.67%
08.01.2022 17:41:06 27.84 viz received from with memo withdraw:96654
08.01.2022 17:21:06 5.99 viz received from with memo withdraw:96653
08.01.2022 16:48:54 0.04 viz received as a reward from
08.01.2022 16:48:54 Received a reward from for 1% with memo telegram:239824968
08.01.2022 15:51:09 9.64 viz received from with memo withdraw:96651
08.01.2022 15:47:27 Rewarding for 0.1% with memo telegram:712859451
08.01.2022 08:04:18 153.95 viz received as a reward from
08.01.2022 08:04:18 Received a reward from for 20%
07.01.2022 14:15:45 Rewarding for 20%
06.01.2022 18:06:45 0.13 viz received as a reward from
06.01.2022 18:06:45 Received a reward from for 1% with memo telegram:239824968
06.01.2022 18:03:39 0.13 viz received as a reward from
06.01.2022 18:03:39 Received a reward from for 1% with memo telegram:239824968
06.01.2022 18:02:45 0.39 viz received as a reward from
06.01.2022 18:02:45 Received a reward from for 3% with memo telegram:239824968
06.01.2022 17:59:42 Rewarding for 0.2% with memo telegram:407843811
06.01.2022 17:38:45 0.13 viz received as a reward from
06.01.2022 17:38:45 Received a reward from for 1% with memo telegram:239824968
06.01.2022 09:19:27 1.40 viz received to social capital from
06.01.2022 09:18:54 158.42 viz received as a reward from
06.01.2022 09:18:54 Received a reward from for 20%
06.01.2022 03:21:06 1.05 viz received from with memo withdraw:96449
05.01.2022 17:15:45 1.80 viz received to social capital from
05.01.2022 13:34:06 Rewarding for 19.8%
04.01.2022 15:54:03 Rewarding for 0.2% with memo telegram:229414279
04.01.2022 15:44:15 0.03 viz received as a reward from
04.01.2022 15:44:15 Received a reward from for 1% with memo telegram:239824968
04.01.2022 08:19:18 Rewarding for 20%
03.01.2022 17:41:12 5.15 viz received from with memo withdraw:96243
03.01.2022 16:31:06 23.78 viz received from with memo withdraw:96241
03.01.2022 16:21:09 4.49 viz received from with memo withdraw:96239
03.01.2022 12:07:45 Rewarding for 0.35%
03.01.2022 12:07:21 Rewarding for 0.15%
03.01.2022 12:06:51 Rewarding for 0.1%
03.01.2022 12:06:39 Rewarding for 19.39%
02.01.2022 10:32:12 143.51 viz received as a reward from
02.01.2022 10:32:12 Received a reward from for 20%
01.01.2022 17:18:39 Rewarding for 19.98%
31.12.2021 20:01:09 6.11 viz received from with memo withdraw:95884
31.12.2021 19:31:09 25.33 viz received from with memo withdraw:95867
31.12.2021 19:03:21 5.32 viz received as a reward from
31.12.2021 19:03:21 Received a reward from for 0.75% with memo telegram:239824968
31.12.2021 18:51:12 2.90 viz received from with memo withdraw:95772
31.12.2021 18:41:09 2.67 viz received from with memo withdraw:95674
31.12.2021 17:51:06 4.57 viz received from with memo withdraw:95547
31.12.2021 15:51:15 14.29 viz received from with memo withdraw:95492
31.12.2021 09:13:45 Rewarding for 0.65%
31.12.2021 09:13:21 Rewarding for 0.75%
31.12.2021 09:11:51 Rewarding for 0.6%
31.12.2021 09:08:30 142.26 viz received as a reward from
31.12.2021 09:08:30 Received a reward from for 18%
30.12.2021 09:31:45 Rewarding for 2%
30.12.2021 09:31:15 Rewarding for 18%
29.12.2021 13:40:48 25.70 viz received as a reward from
29.12.2021 13:40:48 Received a reward from for 0.5% with memo telegram:239824968
29.12.2021 13:40:45 25.74 viz received as a reward from
29.12.2021 13:40:45 Received a reward from for 0.5% with memo telegram:239824968
29.12.2021 12:37:03 10 000.00 viz transfered to with memo log:abytjp-qd
29.12.2021 12:35:15 7 360.60 viz transfered to with memo log:solox
29.12.2021 12:33:54 0.02 viz transfered to
29.12.2021 12:33:18 8 094.72 viz transfered to
29.12.2021 12:32:18 0.01 viz transfered to
29.12.2021 12:31:24 8 094.10 viz transfered to
Русский / English